فایل word مقاله مديريت تغييرات حين اجرا در پروژه هاي آبياري و زهکشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مديريت تغييرات حين اجرا در پروژه هاي آبياري و زهکشي :

تعداد صفحات:12

چکیده:

در بسیاری از موارد تغییرات در پروژ ه های آبیاری و زهکشی در حین ساخت با هدف اصلاح و بهبود یکی از جنبه های محصول نهایی طرح از سوی کارفرما , پیمانکار و گاهی مشاور طرح پیشنهاد می شود. تغییرات پیشنهادی از سوی کارفرما بیشتر جنبه تسهیل اجرا و زودتر به بهره برداری رسانیدن پروژه و یا کاهش مشکلات اجتماعی و رفع تعارضات دارد . تغییراتی که توسط پیمانکار در طرح وارد می شود معمولاًً به منظور کاهش اقلام کاری پرهزینه و کم سود و احیاناً افزایش اقلام کار ی کم هزینه و پرسود و گاهی برای تسهیل روش اجرا (معمولاً در جهت افزایش
احجام و هزینه ها) پیشنهاد می گردد. برخی دیگر از پیشنهاد های تغییرات ناشی از عدم پی ش بین ی های لازم در طراحی و یا مواجهه با شرایط پی شبینی نشده در حین اجرا و ضرورت به کار بستن تمهیدات جدید مطرح م یشود. از دیدگاه مدیریت پروژه هر تغییری در هر زمان, اعم از دوره مطالعات یا زمان اجرا که به پروژه وارد می شود باید به منظور اصلاح یا بهینه سازی یک وضعیت نامطلوب در قالب فرآیندی انجام شود, که علاوه بر آنکه تغییر طی ارزیابی اولیه توسط تمامی عوامل دخیل د ر پروژه ضروری تشخیص داده و به رسمیت شناخته شود, در ضمن به اطلاع تمامی طر فهای ذینفع رسانیده شود و مسؤلیت آن پذیرفته گردد. هر گونه تغییری در پروژه و اثرات و تبعات ناشی از آن باید در چارچوب گستره مدیریت پروژه یعنی مدیریت یکپارچکی پروژه, مدیریت دامنه پروژه, م دیریت زمان, هزینه, کیفیت, نیروی انسانی, ارتباطات, ریسک و خرید قرار گیرد. در این میان سعی می شود ضمن آنکه دامنه تأثیر تبعات ناشی از تغییرات کنترل گردد, همچنین تمامی عوامل ذیربط در پروژه متعهد به اعمال تغییرات و پذیرش تبعات آن باشند.

لینک کمکی