فایل word مقاله تعيين معادله مناسب برآورد نياز آبي گياهان درشرايط اقليمي استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين معادله مناسب برآورد نياز آبي گياهان درشرايط اقليمي استان بوشهر :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

مهرداد نوروزی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مرتضی پوزش شیرازی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
مختار زلفی باوریانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده:

یکی از راه های کاهش تلفات آب در مزارع برنامه ریزی صحیح آبیاری می باشد که اساس آن را برآورد مناسب نیاز آبی گیاه تشکیل می دهد . معادلاتی که برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل استفاده می شوند, پارامترهای اقلیمی یکسان را به کار نمی گیرندو به دلیل تجربی بودن برای تمام شرائط اقلیمی مناسب نیستند . به همین دلیل لازم است که معادله مناسب خاص هر منطقه مشخص شود . رحیم زادگاندر اصفهان گیاه چمن را در سه عدد لایسیمتر کاشت و آب مصرفی آن را به مدت دو سال اندازه گیری نمود . همچنین با استفاده از دوازده روش تجربی تبخیر و تعرق گیاه مرجع را محاسبه نمود و با مقایسه نتایج اندازه گیری شده و محاسبه شده با یکدیگر, روش جنسن – هیز را برای منطقه اصفهان پیشنهاد نمود . آماتیا و همکاران ) ) 4 روش های مختلفی را برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل در سه منطقه از کارولینای شمال شرق به کار بردند . آنها مشاهده کردند که همبستگی خوبی بین روش های مورد استفاده و روش پنمن – مانتیث وجود دارد . هنسن ) 5) میزان تبخیر و تعرق پتانسیل چمن را در یک مزرعه آزمایشی به کمک یک عدد لایسیمتر اندازه گیری نمود و مشاهده کرد که تبخیر از سطح آزاد %20 بیش از مقدار تبخیر و تعرق پتانسیل است . هدف از این تحقیق ارزیابی چهار روش پنمن – مانتیث اصلاح شده , هارگریوز و بلانی – کریدل اصلاح شده فائو و روش تشتک تبخیر ) ) FAO/56 با استفاده از لایسیمتر و انتخاب مناسبترین آنها برای شرائط استان بوشهر می باشد .

لینک کمکی