فایل word مقاله حمله اي کارآمد مبتني بر ZDD به مولدهاي رمز دنباله اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حمله اي کارآمد مبتني بر ZDD به مولدهاي رمز دنباله اي :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

محمد قاسم زاده – دانشگاه یزد – دانشکده کامپیوتر
کریستف ماینل – دانشگاه پتسدام آلمان
محمدحسین شاهزمانیان سیچانی – دانشگاه یزد – دانشکده ریاضی
مهسا شیرمحمدی – دانشگاه یزد – دانشکده کامپیوتر

چکیده:

ساختمان داد های است که بطور کارآمدی در مباحث مختلف علوم و مهندسی کامپیوتر بکار گرفته شده است. این BDD ساختمان داده در سا لهای اخیر در کنار رو ش حدس و تعیین, روش همبستگی و همچنین رو شهای جبری و آماری در تحلیل مولدهای رمز دنبال های مطرح و بکار گرفته شده است. در واقع امروزه حمله مبتنی بر ساختمان دادهBDDیکی از موف قترین و , جدیدترین رو شهای ارائه شده در حمله به مولدهای رمز دنبال های است.
در این مقاله ابتدا ساختار عمومی حمله مبتنی بر BDDرا معرفی و به دنبال آن, حمله جدیدی به دست های از مولدهای رمز دنبال های را پیشنهاد می کنیم. این حمله مبتنی بر گون های دیگر ازBDD به نام ZDDمی باشد. در ادامه نشان م یدهیم به چه ترتیب حملهپیشنهادی را م یتوان در خصوص مولد رمز دنبال هایE 0 که در مکانیزم امنیتی بلوتوث بکار برده م یشود پیاده سازی نمود. در این رابطه الگوریتمی ارائه نموده و در محیطC با بسته نرم افزاری CUDD تحت محیط Linuxپیاده سازی و اجرا نمود هایم. نتایج آزمایش موید برتری حملهZDD بر BDD م یباشد. در این رابطه یک اثبات رسمی ریاضی نیز استخراج کرد هایم . این شواهد نشان م یدهند که حد بالای پیچیدگی زمان محاسباتی حملهZDD در حد بهترین زمان محاسباتی دیگر حملات پیشنهادی به مولدE 0 , در پیچیدگی حافظه محاسباتی بدنبال دارد.

لینک کمکی