فایل word مقاله ارزيابي تراکم پوشش طبيعي گياهي اراضي داخل و مشرف به مجتمع مس سرچشمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي تراکم پوشش طبيعي گياهي اراضي داخل و مشرف به مجتمع مس سرچشمه :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

غلامحسین شهیدی – بخش مهندسی گیاهپزشکی و بیو تکنولوژی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شهید ب
محمود یگانه – واحد ایمنی, بهداشت و بازرسی فنی,مجتمع مس سرچشمه کرمان
مهدی رضائی زاده – واحد ایمنی, بهداشت و بازرسی فنی,مجتمع مس سرچشمه کرمان
حامد زحمتکش – واحد ایمنی, بهداشت و بازرسی فنی,مجتمع مس سرچشمه کرمان

چکیده:

پوشش گیاهی هر منطقه از نظر تنوع و تراکم میتواند در معیارهای ارزیابی زیست محیطی مو رد اسـتفاده قرارگیـرد . بـه منظـور تهیه یک بانک اطلاعاتی از پوشش و تنوع گیاهی و اندازه گیری پاره ای از عوامـل مـوثر بـر گیاهـان منطقـه , در چهـار جهـت جغرافیائی, پنج منطقه به مسافتهای یک الی نه کیلومتر از دودکشها و در هر منطقه پنج تکرار و هر تکرار بـه مـساحت 25 متـر مربع, از تپه های مشرف به منطقه کارخانه مجتمع مس سرچشمه تعیین و روی نقشه های هوائی و زمین در دی ماه 85 علامت گذاری شدند . سپس در تکرارهای مذکور پنج شاخص اندازه گیری شد : الف ) مشخصات جغرافیـائی ( طـول, عـرض و ارتفـاع ) بـا استفاده از سیستم GPS , ب ) فاصله از دود کش ها, ج ) درجه انحراف محل نسبت به باد غالب , د ) انواع گیاهان منطقه و تـراکم نسبی پوشش گیاهی و ه ) pH خاک در عمق 25 – 5 سانتیمتری و pH برف مانـده از سـال قبـل در فـروردین 86 . همچنـین در اردیبهشت و خرداد 68 در دوره گلدهی گیاهان, قریب 08 نمونه گیاهی جهت شناسـائی و طبقـه بنـدی علمـی نیـز از منـاطق مذکور تهیه گردید . نتایج اندازه گیری ها تا این زمان عبارت است از : معدل تراکم گیاهی از 58/4 تا 126/6 بوته در مساحت 25
متر مربع از مناطق پنجگانه تعیین شد . pH خاک در عمـق 25 – 5 سـانتیمتری از 5/7– 9/7 و pH بـرف 8 – 2/7مـشخص شد . تا کنون بیش از 30 گیاهان جمع آوری شده از نظر علمی شناسائی و طبقه بندی شده اند . با توجه به نتایج این تحقیـق و شرایط اقلیمی منطقه , پوشش گیاهی منطقه خوب و متنوع ارزیابی میگردد

لینک کمکی