فایل word مقاله بررسي رفتار ديواره شمال غربي پيت معدن انگوران و تأثير اجراي عمليات رفتار سنجي در پيشگيري از وقوع حوادث و تلفات جاني و خسارات مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رفتار ديواره شمال غربي پيت معدن انگوران و تأثير اجراي عمليات رفتار سنجي در پيشگيري از وقوع حوادث و تلفات جاني و خسارات مالي :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

مهدی روشن قلب – کارشناس ارشد استخراج معدن, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کوروش شهریار – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی
پرویز معارف وند – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

در طول عمر یک معد ن روباز, با افزا یش عمق پ یت, شانس مواجهه با عوارض زم ین شناسـ ی نامـساعد نظ یـ ر گـسلها و ناپیوستگی ها افزا یش م ی یابد و بتدر یج این عوارض در مراحل مختلف معدنکار ی ظاهر شده و تأث یر گذار م ی شوند . چندی پیش یکی از موارد نادر ناپا یداری از نظر حجم توده لغزش ی که در دن یا کم نظیر بود در معدن سرب و رو ی انگوران بوقـوع پ یوسـت . در اردیبهشت ماه 1384, پشت د یواره شمال غرب ی پیت معدن انگوران یک شکـستگ ی بطـول تقر یبـ ی 100 متـر و بازشـدگ ی 150 میلیمتر مشاهده شد . طی کنترل چشم ی محدوده, مشخص شد که شکستگ ی روبه گـسترش اسـت . سـپس بمنظـور نظـارت بـر جابجاییهای د یواره, عمل یات رفتار سنج ی در دستور کار قـرار گرفـت و طـ ی اجـرا ی عمل یـ ات, اطلاعـات ارزشـمند ی نـسبت بـه جابجاییهای سطح ی د یواره حاصل گرد ید و مشخص شد جابجا یی د یواره بتدر یج رو به گسترش بوده و روند شتابدار یافته و وقوع لغزش در زمان نزد یک محتمل م ی نمود . اطلاعات حاصله از این لحاظ حائز اهم یت بودند که مد یریت معدن بـه کمـک اطلاعـات حاصله توانست با اتخاذ تمه یدات مناسب در زمان مقتض ی از وقوع حوادث و تلفات جان ی جلوگ یری نموده و خسارات مـال ی را بـه حداقل برساند . افزون بر آن, بروز چن ین ناپایداریهای وسیعی در دیواره های مرتفع ( با ارتفاع بیش از 200 متر ) بسیار نادر بـوده و تا کنون اطلاعات اندک ی نسبت به رفتار لغزشها یی با ا ین حجم منتشر شده است . در این تحق یق ضمن ارائه نتا یج حاصل از رفتـار سنجی د یواره شمال غرب ی معدن انگوران, جابجا ییهای ثبت شده مورد بررس ی قرار گرفته و تأث یر اجرا ی عمل یات رفتار سـنج ی در برقراری شرایط ایمن و پیشگیری از حوادث و تلفات جانی تحلیل شد

لینک کمکی