فایل word مقاله تهيه نقشه کاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به منظور بهينه سازي استفاده از اراضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تهيه نقشه کاربري اراضي منطقه ايزدخواست فارس به منظور بهينه سازي استفاده از اراضي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:3

نویسنده(ها):

سیروس شاکری – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب
علی اکبر عزیزی زهان – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

انتخاب نوع استفاده از زمین همواره قسمتی از سیر تکاملی جوامع انسانی را تشکیل داده است . استفاده از اراضی بایستی بر پایه شناخت کامل محیط طبیعی و همچنین انواع استفاده های مورد نظر استوار باشد . به عبارتی ارتباط متقابل و تعامل بین انواع اراضی و استفاده های ممکنه از آن همواره باید مد نظر قرار گرفته و در برنامه ریزی سرزمین مورد توجه باشد . یکی از مهمترین وظایف ارزیابی اراضی درک و تشخیص ارتباط بین محیط طبیعی و انواع استفاده های ممکنه در راستای تامین اطلاعات پایه برای برنا مه ریزان اراضی میباشد ] ایوبی و جلالیان, [.1385 هدف اصلی از
مطالعات ارزیابی اراضی, بررسی خصوصیات اراضی در شرایط اقتصادی موجود برای استفاده بهینه از منابع موجود, به نحوی است که با کسب درآمد معقول, منابع خاک نیز تخریب نگردد . همچنین استفاده پایدار از اراضی باید به گونه ای طراحی شود که علاوه بر تامین نیاز فعلی به احتیاجات آیندگان نیز توجه شده باشد ] فائو, [.1976 در کشاورزی پایدار تامین غذا و تولیدات غیر غذایی کشاورزی, تولید درآمد و کار در روستا و حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست از اصول اصلی محسوب می شوند . توسعه اراضی و استفاده از فناوری پیشرفته مستلزم اگاهی و شناخت کافی از منابع طبیعی و برآوردی مطمئن از توان تولیدی آنها است . بر این مبنا پیش بینی ها و ارائه توصیه های قابل اعتماد میسر خواهد بود ] مسیح آبادی و همکاران, [.1380 مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی به عنوان مبنایی برای ارزیابی توان تولید خاکها مورد استفاده قرار میگیرد . علاوه بر آن مطالعات خاکشناسی اطلاعات پایه را برای موارد مختلف نظیر طرحهای حفاظت مزارع, مراتع, مدیریت جنگل, مهندسی شهری و رودخانه و سایر موارد تامین مینماید ] متقی, [.1377 در نیمه دوم قرن بیستم روشهای متعددی برای ارزیابی اراضی ارائه شده است که از آن جمله می توان به روشهای طبقه بندی قابلیت اراضی به روش وزارت کشاورزی آمریکا, روش پارامتریک برای ارزیابی اراضی فاریاب و روش ارزیابی اراضی برای گیاهان زراعی خاص ( طبقه بندی تناسب اراضی به روش فائو ) اشاره کرد . مطالعات ارزیابی اراضی که از سال 1346 در ایران آغاز شده, تناسب اراضی را برای استفاده اصلی از اراضی نظیر زراعت آبی زراعت دیم, جنگل, مرتع, زیستگاه وحوش, مناطق تفریحی و غیره تعیین میکند . تناسب اراضی برای محصول خاص در ایران سابقه طولانی ندارد و تنها می توان به مطالعاتی که مؤسسه تحقیقات خاک و آب در چند سال اخیر در برخی از مناطق کشور انجام داده و هممچنین تحقیقاتی که در قالب پایان نامه های دانشجویی ارائه شده است اشاره کرد . هدف از انجام این تحقیق تهیه نقشه کاربری اراضی و همچنین نقشه قابلیت اراضی در شرایط کنونی و آتی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS به منظور بهینه سازی استفاده از زمین های منطقه مطالعه شده می باشد .

لینک کمکی