فایل word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کارايي ماسکهاي گردوغبار مورد استفاده در صنايع فرآوري مواد معدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر کارايي ماسکهاي گردوغبار مورد استفاده در صنايع فرآوري مواد معدني :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

سیاوش آزاد – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای و رئیس اداره کل طب کار و رفاه شرکت ایران خودر
سیما شجاعی – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

چکیده:

کارگران شاغل در صنایع فرآوری مواد معدنی به دلیل ماهیت کار در معرض انواع مختلف گردوغبار قرار دارند که لـزوم حفاظت از این گروه در برابر بیماریها و عوارض تنفسی ناشی از کار از جمله مهمترین دغدغه های مدیران و کارشناسان ایمنـی و بهداشت شاغل د ر این صنایع به شمار می رود . در این میان استفاده از ماسکهای گردوغبار از جمله راهکارهای بـسیار متـداول در حفاظت سیستم تنفسی شاغلین محسوب می گردد . در این مقاله که حاصل تحقیق بر روی ماسکهای گردوغبار مورد اسـتفاده در صنایع فرآوری مواد معدنی می باشد, کارایی 3 نوع ما سک مورد آزمون در شـرایط عملیـاتی بـا اسـتفاده از یـک دسـتگاه پایـشگر گردوغبار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت . این پژوهش نشان داد که میزان نشتی در ماسکها عامل بسیار مهمـی اسـت کـه در کنار خصوصیات فیلتر بکار رفته در ماسک بایستی در انتخاب ماسکهای حفاطتی به آن توجه ویژ ه داشت . فاکتور عدم نـشتی بـه عواملی همچون ارتباط خصوصیات آنتروپومتریک افراد استفاده کننده و ابعاد ماسک, استفاده از عایق صورت در محل قرارگیـری ماسک بر روی صورت و کارایی آن, شرایط نگهداری ماسک بر روی صورت و وجود سوپاپ بازدمی در ماسک بستگی کاملی دارد

لینک کمکی