فایل word مقاله بکارگيري الگوريتم ژنتيک دربهينه سازي سيستم ايمني معادن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بکارگيري الگوريتم ژنتيک دربهينه سازي سيستم ايمني معادن :

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی, بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

همایون لاهیجانیان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع, دانشگاه علم و صنعت ایران
احسان خاوندکار – دانش آموخته کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی, دانشکده مهندسی صنایع, دان
ناصر ناصریه – دانش آموخته کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی, دانشکده مهندسی صنایع, دان

چکیده:

ایجاد و بهبود سامانه ای به منظور ارتقا سطح کارآیی و ایمنی معادن و حداقل سازی هزینه های تحمیلی حاصل از شکست در چرخه ی تولیدی / استخراجی معادن از اولویتی اساسی برخوردار است . از اینرو مقاله حاضر به طراحی سامانه مدیریت ایمنی در جهت دستیابی به قابلیت اطمینان و واریانس تخمین اطمینان پذیری مطلوب سامانه معادن خواهد پرداخت . این موضوع در قالب دستیابی به کارکردهای حداقلی هزینه ای زیرسامانه های معادن با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان , امکان پذیری و واریانس های متفاوت طرح گردیده و با اعمال فرآیندهای آماری و به کمک الگوریتم ژنتیک بهینه و حل گردیده است . داده ها حاصله از بکارگیری الگوریتم ژنتیک مورد تحلیل واقع گردیده و نتایج تحلیل عنوان الگویی جهت دستیابی به قابلیت اطمینان حداکثری کل سامانه در ازای حداقل هزینه ی تحمیلی و کمینه سازی ریسک عملیاتی جهت بهینه سازی سامانه ی ایمنی معادن ارایه گردیده است .

لینک کمکی