فایل word مقاله پيشنهاد استفاده از مشاهدات GPS به منظور آناليز جابجائي سکوهاي حجيم دريائي در برابر نيروهاي باد و توفانهاي دريائي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيشنهاد استفاده از مشاهدات GPS به منظور آناليز جابجائي سکوهاي حجيم دريائي در برابر نيروهاي باد و توفانهاي دريائي :

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات:25

نویسنده(ها):

ابوالفضل غلامعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی, دانشگاه تهران
عبدالحسین حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی, دانشگاه تهران
سیدمحمد سیداردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشگاه تهران
مرضیه ثمره هاشمی – کارشناس ارشد سازه های آبی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله روش استفاده از GPS جهت نمایش تغییرات مسطحاتی ساز ههای عظیم دریائی ناشی از نیروی باد و توفان تشریح شده که اساس آن بر مبنای آنالیز سری زمانی مشاهدات GPSمی باش د. جابجائیهائی با فرکانس پائین, توسطGPSقابل تشخیص بوده, اما مشاهدات ناشی ازآن نویزآلود هستن د. بهبود نسبت سیگنال به نویز, توسط رو شهای مختلف حذف وکاهش نویز قابل حل م یباشد. همچنین مد لسازی سر یهای زمانی مشاهدات ,GPSجهت تشخیص عک س-العملهای جزئی سازه در مقابل نیروی باد, بیان شده اس ت. جهت تشخیص بردار جابجائی, الگوریتم فیلت رینگ تغییرات ناگهانی و نویزهایی با فرکانس پائین و آنالیز طیفی جابجائی سازه به کار گرفته شده اس ت. مشاهدات GPS در دریا دارای خطاهائی نظیر چن دمسیری و جهش فاز میباشد که روشهائی جهت حذف و کاهش این خطاها نیز ارائه شده است.

لینک کمکی