فایل word مقاله چگونگي تکوين دره زاينده رود و تخريب پلاياي سگزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله چگونگي تکوين دره زاينده رود و تخريب پلاياي سگزي :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

نورایر تومانیان – دکتر خاکشناسی, عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی, مر
حسین خادمی – دانشیار خاکشناسی, گروه خاک شناسی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصف
احمد جلالیان – استاد خاکشناسی, گروه خاک شناسی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه صنعتی اصفها

چکیده:

از آنجا که آثار و شواهد وقایع تاریخی و تغییرات محیطی, طی دوره تکاملی خاکها در لایههای آنها ثبت می گردند . مطالعه ارتباط بین این شواهد خاکشناختی, زمینشناختی و فرآیندهای تشکیل دهنده آنها, این امکان را به وجود میآورد تا بتوان توالی وقایع تاریخی چگونگی تشکیل و تکامل واحدهای اراضی را بازسازی و مسیر تکوین اراضی را تثبیت نمود . هر تکامل خاک شناختی, تفاوت شدید لایههای خاک, تجمع کانیهای مختلف, تجمع غیر طبیعی مواد آلی و ایجاد رنگهای خاکساخته, همه و همه شواهدی از شرایط محیطی گذشته هستند [3 , 5 , 6 ]کات در مروری برروی پدیدههای خاک به عنوان شواهد وقایع قدیمی, چنین نتیجه گرفت که هم خاکهای مدفونشده و هم خاک های برجایمانده دارای پتانسیل زیادی در تفسیر اقلیم گذشته کواترنری میباشند [.4] فرآیندهای خاکساختی و
زمینریختساختی به عنوان منابع اصلی حامل دادههای ثبت شده قدیمی محسوب شده و برای بازسازی اقلیم گذشته بخوبی استفاده میگردند [. 2] هدف از این مطالعه, استفاده از شواهد بهجای مانده از تغییرات زمینریختشناسی و اقلیمی در خاکها برای بازسازی و بیان مراحل و توالی تکاملی اراضی و تشریح چگونگی تشکیل و تکامل اشکال مختلف اراضی در دره زایندهرود میباشد .

لینک کمکی