فایل word مقاله آمايش سرزمين به منظور توسعه روستايي و اکوتوريسم با استفاده از GIS(مطالعه موردي: حوضه تيل آباد استان گلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آمايش سرزمين به منظور توسعه روستايي و اکوتوريسم با استفاده از GIS(مطالعه موردي: حوضه تيل آباد استان گلستان) :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

رجب علی محبی – دانش آموخته کارشناسیارشد مرتعداری دانشگاه مازندران
کریم سلیمانی – دانشیار گروه مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه مازندران .
محمدعلی هادیان امری – دانش آموخته کارشناسیارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران

چکیده:

آمایش سرزمین علمی است که نوع استفاده بهینه از سـرزمین را بـا توجـه بـه ویژگـی هـای اکولـوژیکی سـرزمین و شـرایط اقتصادی – اجتماعی آن, مشخص می سازد . در این تحقیق به منظور ارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز تیل آباد گلستان بـا هدف توسعه روستایی و تفرج گسترده و متمرکز نقشه های اقلیم, بارندگی, دمای سـالیانه, شـ یب, جهـت جغرافیـایی, بافـت خاک, عمقخاک, ساختمان خاک, منابع آب, تاج پوشش و فرسایش در مقیاس 1:50000 ژئورفرنس و رقـومی شـده , بـه روش سیستمی بر اساس مدل آمایشی مخدوم در محیط ArcView با یکدیگر تلفیـق و تـوان حـو زه آبخیـز جهـت توسـعه روستایی در 3 طبقه و تفرج گسترده و متمرکز تعیین گردید . نتایج حاصله نشان دهنده توان پایین حوضه آبخیز تیل آباد بـرای توسعه روستایی 0/3) درصد از سطح حوضه ) و توان بالای آن برای ایجاد و توسعه اکوتوریسم میباشد

لینک کمکی