فایل word مقاله خاکهاي لسي : نقش اقليم در تکامل، خصوصيات فيزيکوشيميايي و کيفيت خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله خاکهاي لسي : نقش اقليم در تکامل, خصوصيات فيزيکوشيميايي و کيفيت خاک :

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه علوم کشاورزی و مناب

چکیده:

لس ماده ای است که بر اثر باد جابجا و نهشته شده باشد و ذره های آن اغلب در اندازه سیلت هستند . بطور کلی70-90 درصد مواد تشکیل دهنده رسوبات لسی را مواد سیلتی تشکیل می دهد ولی در اثر هوازدگی و تجزیه و تخریب شیمیایی می تواند درصد مواد رسی آن به بیش از 30 درصد نیز برسد . سطح وسیعی از لسها عمدتاٌ به فرم تپه ماهورهایی در استان گلستان واقع است که اطلاع از خاکهای تشکیل شده بر آنها که عمدتاٌ از خاکهای بسیار حاصلخیز می باشند می تواند در برنامه ریزی و مدیریت آنها مفید باشد . امینی جهرمی (1383) به منظور بررسی اثرات توأم اقلیم و ژئومورفولوژی دو مقطع با مواد مادری لسی در مناطق هوتن با رژیم های رطوبتی و حرارتی اریدیک و ترمیک و گرگان با رژیم های رطوبتی و حرارتی زریک و ترمیک نتیجه گرفت که در منطقه گرگان تجمع مواد آلی در سطح خاک, شستشوی آهک از سطح و تشکیل افق کلسیک از فرآیندهای بارز خاکسازی است . خرمالی و همکاران (2005) نیز نتیجه گرفتند که کربن آلی, رس, سیلت ریز و درصد اشباع رطوبتی, ازت کل و فسفر خاک با مساعد تر شدن شرایط خاکسازی در منطقه نرماب گلستان با رژیم یودیک زیاد می شود . pH , هدایت الکتریکی, در صد شن, آهک و پتاسیم خاکها نیز به طور معنی داری با افزایش ضریب P/ET در منطقه نرماب کاهش می یابند . کانی شناسی رسخاکها نشان داد که مقدار و نوع رسها در این سه منطقه تفاوتهای فاحش و معنی داری دارند . ایلیت و کلریت و مقداری کائولینیت کانیهای غالب موادمادری را در این مناطق تشکیل میدهد . بررسی تغییرات پارامترهایکیفیت خاکهایلسی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است . کربن خاک از مهمترین اجزا اکوسیستم است که هرگونه تغییر در آن میتواند در فرآیندهای دیگر خاکساز تأثیر شگرفی بگذارد . اقلیم از عواملی مهم کنترل کننده مقدار کربن خاک استاین تحقیق با اهداف مطالعه تکامل خاکهای تشکیل شده با مواد مادری لسی در اقلیم های مختلف و نیز تغییرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی و نیز ذخیره کربن صورت گرفت .

لینک کمکی