فایل word مقاله تحليل هيدروديناميکي شناور هيدروفويلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل هيدروديناميکي شناور هيدروفويلي :

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی , دانش
ولی الله علیزاده – محقق ارشد, مرکز طراحی و پژوهشهای دریایی – ساصد

چکیده:

هدف اصلی این مقاله برر سی و تحلیل شناور هیدرودینامیکی اس ت. چون ی کی از عوامل مهم در طرا حی اجسام متحرک و مطالعه رفتار دینامی کی آنها , برر سی مسًا له پایدا ری می باشد . برای انجام این برر سی ها ابتدا لازم است وضعیت تعادل جسم مور د مطالعه قرار گیردکه بر ای این منظور از روش حجم محدود جهت گسسته سا زیمعادلات حاکم بر جریان و مدل( k –£ ) جهت اغتشاش جریان استفاده گردیده است . سپس با حصولاطمینان از صحت نتایج و کارآ یی روش , جریان سیال غیر قابل تراکم در کف شناور با تیغه ه ای مورب را بررسی کرده , و در نهایت توزیع فشار , تغییرات ضرایب برا و پسا در اثر تغییرزاویهFlap مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته است .

لینک کمکی