فایل word مقاله ضرورت بررسي سالويج در صنعت دريايي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ضرورت بررسي سالويج در صنعت دريايي ايران :

محل انتشار: همایش ملی فناوری و صنعت دریایی کشور

تعداد صفحات:10

نویسنده(ها):

عباس بادکوبه – کارشناس ارشد شرکت هرمزان دریاپیما , بندر عباس

چکیده:

طبق دو کنوان سیون امضا شده توسط هفت کشور حوضه خ لیج فارس (شامل ای ران, عمان, ک وی ت,عراق, عربستان, امارات متحده عربی و قطر) که اولین آن در سال 1978 بنام ROPMEدر کویتو دو می بنامMEMACدر سال 1982 در بح رین, دولت ه ای این کشورها متعهد به اختصاصهزینه ای بمنظور ایجاد امکاناتی شامل پاسخ به حالتهای اضطراری (Emergency response)و پاسخ به موارد آلودگیهای نفتی(oil spill response)در دریا و همینطور همکا ری متقابل بایکدیگر در این موارد شده اند. با اشاره به تعهدات ایران در مورد توجه به مسائل زیست محیطی دریا ایجاد امکانات در اسکله ها در پاسخ س ریع به حالته ای اضطرا ری که ت اثیر مست قیم و انکارناپ ذیری بر روی م حیط زیست د ریا دارند ام ری ضرو ری است و مسلما این واکنش س ریع باعث کاهش ه زینه های هنگفت پاکسا زی دریا خواهد شد و حتی در بی شتر مواقع بعلت مانع شدن از بوجودآمدن آلودگی , از بین رفتن هزینه ها را باعث خواهد شد. با توجه به مطالب فو ق الذکر شناخت علم سالویج و سازمان چ نین تیم ه ایی از اه میت با لایی برخوردار خواهد بود. در این مقاله بخش عمده مطالب به ضرورت آشن ایی با سال ویج اختصاص خواهد داشت و در خصوص امکانات مورد نی از و چارت سازمانی و چگونگی عملیات یک تیم سالویج بحث خواهد شد.

لینک کمکی