فایل word مقاله آينده تحقيقات ذرت در استان گلستان مثالي بارز از کشاورزي ارگانيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله آينده تحقيقات ذرت در استان گلستان مثالي بارز از کشاورزي ارگانيک :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:27

نویسنده(ها):

سیدافشین مساوات – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – گرگان
رجب چوکان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر – کرج
حسن مختارپور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – گرگان
علی رضا صابری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان – گرگان

چکیده:

یکی از اهداف کشاورزی ارگانیک تولید غذای عاری از سم برای مصرف کنندگان است, در حالی کـه حـشرات از لحـاظ سازگاری به آفتکشها در راس آفات قرار گرفته اند بنابراین باید با اسـتفاده از خـصوصیات ژنتیکـی, فیزیکـی و شـیمیایی ارقامی را اصلاح کرد که بتوان جایگزین استفاده ازآفت کشها نمود . این نکته مهـم را هـم نبایـد فرامـوش کـرد کـه اسـتان گلستان منطقه بسیار مستعد شیوع آفات و بیماریهای خسارتزای محصولات زراعی خصوصا ذرت بوده بنـابراین انتخـاب ژنوتیپهای ذرت متحمل به آفات و بیماری ها یکی از مهم ترین آمال تحقیقات کشاورزی در استان میباشد . این بررسی بـا استفاده از ژرمپلاسم دریافتی از مرکز تحقیقات بینالمللی گندم و ذرت ) ) CIMMYT در قالب آزمـایش هـای بـین الملـل شــامل 4 آزمــایش مقایــسه عملکــرد تکــراردار نیمــهحــارهای ذرت دانــه زرد ســال 2004 و 2005 هــر کــدام 16 هیبریــد (CHTSY ), ذرت دانه سفید سال 2005و 2004 هر کدام بترتیب با 30و 25 هیبرید (CHTSW )با دو هیبرید شـاهد از سه هیبرید KSC704و KSC700, KSC64 با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و یک آزمایش شامل 150 هیبرید به صورت اگمنت با سه شاهد مذکور برابـر دسـتورالعمل سـیمیت در تیرمـاه 1384 در ایـستگاه تحقیقـات گرگان اجرا شد . هر هیبرید در هر کرت در دو ردیف 5 متری بفاصله 75 سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف 20 سانتیمتـر کاشت شدند . 150 هیبرید هر کدام در یک خط 5 متری با فاصله 20 سانتیمتر کاشت شد . ژرمپلاسمی که همزمانی و عـدم همزمانی گلدهی داشتند مشخص, طوری که ژرم پلاسم سازگار خودگشن شدند و ژرمپلاسمی که عـدم همزمـانی گلـدهی داشتند,گرده آنها بر روی دو لاین سازگار B73 و MO17 منتقل شد . از آزمایش مقایسه عملکرد هیبریدهای نیمه حاره – ای ذرت دانه زرد 2004 هیچ انتخابی صورت نگرفت, از آزمایش ذرت دانه زرد 2005 , دو هیبرید با 24 بـلال خودگـشن و 11 بلال تلاقی داده شدند, از آزمایش ذرت دانه سفید 2004 , دو هیبرید با 19 بلال خودگشن و 13 بلال تلاقی داده شـدند, از آزمایش ذرت دانه سفید 2005 , شش هیبرید با 57 بـلال خودگـشن و 20 بـلال بـا دو لایـ ن سـازگار مـذکور تلاقـی داده شدند . از بین 150 هیبرید هفت هیبرید با 32 بلال خو دگشن شدند که در مجموع کلیه بلال های خودگشن شده و تلاقـی داده شده در طرحی مجزا در سال آینده در ادامه برنامه اصلاحی مورد استفاده قرار خواهند گرفت . با این توضـیح کـه کلیـه ارزیابی و انتخابها در محیط بدون سمپاشی انجام شد که در نهایت هیبریدهای با حـداقل آلـودگی بـه آفـات و بیمـاری هـا انتخاب شدند .

لینک کمکی