فایل word مقاله اثر استفاده از سيلاژ تريتيکاله بر عملکرد بره هاي نر پرواري زل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر استفاده از سيلاژ تريتيکاله بر عملکرد بره هاي نر پرواري زل :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

دانیال حاجیلری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی – تغذیه دام, دانشگاه علوم کشاورزی و من
احمدرضا یزدانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسن فضائلیی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی گنبد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات استفاده از سیلاژ تریتیکاله بر عملکرد و اجزای لاشه بره های نر پرواری زل, آزمایشی در قالب طـرح کامًلا تصادفی با 4 تیمار و 10 تکرار صورت گرفت . گروه های آزمایشی شـامل سـطوح صـفر, 33/3 , 66/6 و 100 درصـد جای گزینی سیلاژ تریتیکاله به جای سیلاژ ذرت بودند . طول دوره 84 روز در نظر گرفته شـد . میـزان اضـافه وزن, خـوراک مصرفی و ضریب تبدیل تعیین گردید . در پایان دوره تفکیک لاشه صورت گرفت . نتـایج آزمـایش نـشان داد کـ ه اخـتلاف معنی داری برای افزایش وزن در تیمارهای مختلف وجود نداشـت ).p>0/05) مـاده خـشک مـصرفی تیمـار چهـارم از بقیـه تیمارها کم تر بود(p<0/05) اختلاف معنـی داری بـرای ضـریب تبـدیل در تیمارهـای مختلـف وجـود نداشـت(p>0/05) .
اختلاف معنی داری بین تیمارها برای وزن قسمت های مختلف لاشه ( وزن پوست, کله, پاچه, قلب, کبد, کلیـه هـا, شـش هـا, طحال, دستگاه گوارش, چربی داخلی, سردست, قلوه گاه, دنده ها, ران ها, راسته, گردن و لاشه ) و هـم چنـین طـول لاشـه و سطح مقطع راسته مشاهده نگردید(p>0/05) .

لینک کمکی