فایل word مقاله تاثيرگياهان پوششي، سيستم هاي خاک ورزي و کود نيتروژن برخصوصيات خاک و عملکرد سورگوم علوفه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثيرگياهان پوششي, سيستم هاي خاک ورزي و کود نيتروژن برخصوصيات خاک و عملکرد سورگوم علوفه اي :

تعداد صفحات:2

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر گیاهان پوششی و سیستم های خاک ورزی توام با کود نیتروژن بر خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ای رقم KFs3 , این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل – اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1383-84 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج اجرا گردید . کرت اصلی ترکیب سیستم های خاک ورزی کاهشی و متداول با مقادیر مختلف کود نیتروژن به میزان 0 , 75 , 150 کیلوگرم در هکتار و کرت فرعی گیاهان پوششی شامل چاودار, ماشک گل خوشه ای و آیش بود . تاثیر گیاهان پوششی قبل از کشت سورگوم علوفه ای بر جرم مخصوص ظاهری و PH خاک معنی دار گردید ولی بر مواد آلی, نیتروژن کل و فسفر خاک معنی دار نشد . تاثیر سیستم های خاک ورزی بر PH و نیتروژن خاک بعد از برداشت سورگوم علوفه ای معنی دار شد و میزان نیتروژن کل در خاک ورزی کاهشی بیشتر از خاک ورزی متداول بود . نتایج این بررسی نشان داد که تاثیر سیستم های خاک ورزی بر عملکرد علوفه سبز و خشک معنی دار نشد ولی تحت تاثیر سطوح کود نیتروژن و گیاهان پوششی تفاوت بسیار معنی دار و بیشترین عملکرد علوفه سبز و خشک به تیمار گیاهان پوششی با 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتارتعلق داشت

لینک کمکی