فایل word مقاله بررسي اجراي سازگان مدار بسته در تفريخ گاههاي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اجراي سازگان مدار بسته در تفريخ گاههاي ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

کامران رضایی توابع – کارشناس ارشد گروه مطالعات منابع طبیعی مرکز تحقیقات بین المللی هم زیس
علیرضا میرواقفی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا رفیعی – استادیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
باقر مجازی امیری – دانشیار گروه شیلات و محیط زیست دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به خاطر ِنیاز به آب با کیفیت بالا, هزینه های اقتصادی و مدیریت صحیح آب در تفریخ گاه های ماهی قزل آلای رنگین کمان, بررسی و اجرای سازگان مدار بسته در تفریخ گاه های این ماهی در آینده غیر قابل اجتناب می باشد . برای رسیدن به این تکنیک ابتدا باید در تفریخ گاه های سنتی میزان نیاز تخم به مواد معدنی در طول دوره تفریخ محاسبه شود تا در سازگان مداربسته وارد سیستم شود . برای این کار دو تفریخ گاه سنتی کالیفرنیایی با شرایط یکسان به عنوان واحد های آزمایش در نظر گرفته شد؛ در یکی از تفریخ گاه ها 60000 تخم لقاح یافته ماهی قزل آلا وارد شد, در حالی که به تفریخ گاه دیگر هیچ تخمی وارد نشد . سپس به صورت هفتگی از آب ورودی و خروجی تفریخ گاه ها نمونه برداری از آب انجام شد . نتایج به دست آمده نشان داد که در تفریخ گاه شاهد تغییرات عناصر مورد مطالعه در آب خروجی نسبت به آب ورودی در هیچکدام از مراحل معنی دار نبود (p>0/05) از این نتایج استنباط می شود که هر گونه تغییری در عناصر مورد مطالعه در آب خروجی تفریخ گاه اصلی نسبت بهآب ورودی آن تحت تأثیر عملکرد تخم می باشد؛ به طوری که در این تفریخ گاه عناصر مورد مطالعه به جز منیزیم در تمام مراحل نمونه برداری توسط تخم جذب شدند ).p<0/05) بنابراین تعیین نیازهای معدنی تخم ماهی قزل آلا می تواند مقدمه به کارگیری دوره تفریخ تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در سازگان مداربسته با ورود عناصر به مقدار نیاز تخم به سیستم و حذف عناصر مضر از سیستم باشد .

لینک کمکی