فایل word مقاله بررسي تاثير پرايمينگ بذر توسط سويه هاي ازتوباکتر و آزوسپيريليوم بر خصوصيات رشد ، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير پرايمينگ بذر توسط سويه هاي ازتوباکتر و آزوسپيريليوم بر خصوصيات رشد , عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

احمد غلامی – عضو هیئت علمی زراعت – دانشگاه صنعتی شاهرود
آتنا بیاری – دانشجوی کارشناسیارشد زراعت – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

با استفاده از میکروارگانیسمهًای خاک و مخصو صا باکتریهای ریزوسفری محـرک رشـد گیـاه مـی تـوان رشـد گیاهـان را بهبود بخشید . در این آزمایش اثر تلقیح دو گونه باکتری آزوسپیریلیوم و ازتوباکتر بر خصوصیات رشـد , عملکـرد و اجـزای عملکرد ذرت مورد بررسی قرار گرفت . این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید . عوامل مورد بررسی عبارت بودند از : سویههای باکتری Azotobacter که شامل سـه سـطح : = A0 بـدون تلقـیح,Azotobacter chroococcum DSM2286 = A2, Azotobacter sp.Strain5 = A1 و سـویه هـای بـاکتری Azospirillum شامل چهار سطح = Z0 بدون تلقیح,Azospirillum = Z2,Azospirillum sp.Strain21 = Z1 Azospirillum brasilense DSM1690 = Z3,lipoferum DSM 1691 بود . نتایج این بررسـی نـشان داد کـه تلقیح ذرت با ازتوباکتر موجب شد تا وزن دانه در بوته , وزن صد دانه, وزن بلال, ساقه و وزن کل بوته در مقایسه بـا شـاهد به طور معنیداری تحت تاثیر قرار گیرد . وزن دانه در بوته, وزن صد دانه, تعداد دانـه در بـلال , وزن بـلال , سـاقه و وزن کـل بوته گیاهان تلقیح یا فته با آزوسپیریلیوم افزایش معنی داری را در مقایسه با شاهد نشان دادند . کاربرد توأم این دو بـاکتری نیـز افزایش معنیداری را در عملکرد دانه ذرت, وزن صد دانه , تعداد دانه در بلال , وزن بلال و وزن کـل بوتـه نـشان داد . تـاثیرسویه های ازتوباکتر بر تعداد دانه در بلال در مقایسه با شاهد معنیدار نبود . همچنین اثرات تلقیح سویههای این باکتریهـا بـر وزن خشک برگ معنیدار نبود

لینک کمکی