فایل word مقاله بررسي تاثير تناوب کاشت ذرت-گندم روي اشکال معدني و قابل جذب فسفر به منظور تعيين عوامل موثر بر افزايش کارايي کود هاي فسفره در خاکهاي آهکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير تناوب کاشت ذرت-گندم روي اشکال معدني و قابل جذب فسفر به منظور تعيين عوامل موثر بر افزايش کارايي کود هاي فسفره در خاکهاي آهکي :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:40

نویسنده(ها):

مهرزاد مستشاری – دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و من
محمد اردلان – دانشیار دانشگاه تهران
نجف علی کریمیان – استاد دانشگاه شیراز
حامد رضایی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

آگاهی از شکلهای شیمیایی فسفر وتعیین فراوانی آنها ما را با قابلیتهای گیاهان در استفاده از فسفر خاک بیشتر آشنا میکند . لذا به منظور تعیین روابط میان اشکال فسفر معدنی خاک با ویژگیهای فیز یکی و شیمیایی خاک و تناوب کشت ذرت و گندم طرح مذ کور با شرایط ذیل در دو بخش اجرا گردید :
بخش اول :
انتخاب بیست منطقه و نمونهبرداری از عمق 0 تا 30 سانتی متری و تعیین کلیه خصوصیات فیزیکی, شیمیایی, حاصلخیزی و اشکال معدنی فسفر شامل دیکلسیم فسفات با میانگین 9,16 میلیگرم بر کیلوگرم, اکتاکلسیم فسفات با میانگین 173,63 میلی گرم برکیلوگرم, فسفات آلومنیوم با میانگین 32,69 میلیگرم بر کیلو گرم, فسفات آهن با میانگین 21,32 میلیگرم برکیلوگرم, فسفرمحبوس با با میانگین 19,5 میلیگرم برکیلوگرم, آپاتیت با میانگین 381,4 میلیگرم برکیلوگرم, ظرفیت تبادل کاتیونی با میانگین 22,78 میلیاکی والان برصد گرم خاک, آهک فعال با میانگین 9,52 درصد, رس خاک با میانگین 15 در صد بدست آمد . در نهایت بین اشکال مختلف فسفر با فسفر قابل جذب به روش اولسن روابط معنیداری بدست آمد .
بخش دوم :
به منظور تعیین تاثیر تناوب کاشت ذرت و گندم روی اشکال معدنی و قابل جذب فسفر طرحی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با فاکتو رهای نوع خاک در دو سطح ,کود فسفره در سه سطح, تناوب کشت ذرت و گندم و بدون کشت گیاه در سه تکرار اجرا گردید . سپس در یک دوره 5 ماهه روند تغییرات فسفر قابل جذب و اشکال معدنی فسفرخاک تحت شرایط فوق تعیین گردید و مشخص شد سطوح کود فسفره, نوع خاک, کشت گیاه ذرت و گندم و تناوب آنها بر روی فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن و اشکال معدنی فسفر خاک تاثیر معنی داری داشته بطوریکه با مصرف سطوح بالای کود فسفره اشکال معدنی فسفر افزایش یافت ولی در شرایط مصرف متعادل کود تغییر شکل کود مصرفی به اشکال معدنی فسفر کاهش داشت و در شرایط تناوب کشت ذرت و گندم با مصرف کود فسفره در زمان کاشت ذرت نیاز کودی کشت گندم نیز بر طرف گردید .

لینک کمکی