فایل word مقاله بررسي اثر ريلهاي با مقاطع چند ضلعي در قابليت جذب انرژي تصادف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر ريلهاي با مقاطع چند ضلعي در قابليت جذب انرژي تصادف :

تعداد صفحات:7

چکیده:

مساله ایمنی و وزن خودرو جهت کاستن مصرف سوخت, مواردی هستند که خودروسازان برای بهبود وضعیت بازار خود با آن درگیر هستند . میدانیم که اکثر تصادفهایی که صورت می گیرند از سمت جلو می باشند . مطابق با نتـایج یک مطالعه, حدود 57 درصد انرژی تصادف , توسط ریل های کناری خـودرو جذب میشوند . بنابراین این ریلها باید طوری طراحـی شـوند کـه بیـشترین جذب انرژی را در یک تغییرشکل معین داشته باشند . . سازه جلوی خـودرو را میتوان بص ورت دو ریل کناری و میله میـانی کـه بیـانگر قـسمت جلـوی خودرو قبل از ریلها می باشد, ساده سازی کرد . میله میانی درمقایسه با ریلهـا در شبیهسازیها, صلب در نظر گرفته شده است . شبیهسازی تـصادف در ایـن کار به این صورت است که یک جسم صلب با جرم و سرعت معینی به سـازه ساده شده جلوی خودرو برخورد می کند و با تغییرشکل سازه خودرو, انـرژی تصادف جذب می شود . در این مقاله, سازه جلویی خودرو شبیه سـازی مـی – شود و اثر قسمت بین ریل ها بررسی می شود و ریل ها با سطح مقطـع هـای مختلف مربعی, شش ضلعی و هشت ضلعی در نظر گرفته مـی شـوند . کارهـای LS- انجام شده در این مقالـه, توسـط نـرم افـزار المـان محـدود غیرخطـی DYNA – انجام شده است . نشان داده می شود که سطح مقطع هـای شـشضلعی و هشت ضلعی قابلیت جذب انرژی بهتـری نـسبت بـه مربعـی دارد و همچنین قسمت وسط خودرو بین ریلها, اثر مثبت در جـذب انـرژی توسـط ریلها دارد .

لینک کمکی