فایل word مقاله بررسي تراکمهاي مختلف کشت مخلوط ذرت و خيار بر عملکرد و جذب عناصر غذايي در شرايط تنش علفهاي هرز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تراکمهاي مختلف کشت مخلوط ذرت و خيار بر عملکرد و جذب عناصر غذايي در شرايط تنش علفهاي هرز :

تعداد صفحات:22

چکیده:

به منظور بررسی تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و خیار بـر عملکـرد و جـذب عناصـر غـذایی در شـ رایط تـنش علف های هرز آزمایشی در سال 1383 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک انجـام شد . این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سـه تکـرار انجـام گرفـت . تیمارهای کرت اصلی شامل بدون وجینw و وجینW علف های هرز و تیمارهای کرت فرعـی شـامل نـسبت هـای کاشــت : کــشت خــالص ذرتM , کــشت خــالص خیــارC , %100 ذرت + %100 خیــارMC , %50 ذرت + %50 خیارmc , %100 ذرت + %50 خیارMc , %50 ذرت + %100 خیار mC بودند . عملکرد دانه و عملکـرد بیولوژیـک ذرت و عملکرد میوه خیار, LER و میزان جذب عناصـر نیتـروژن, فـسفر و پتاسـیم بـرای دو گونـه و علـف هـای هـرز محاسبه شد . نتایج نشان داد ک ه وجین عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه ذرت را افزایش داد (% .< 5 ) کـشت مخلـوط اثر معنی داری بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت داشت . کشت مخلوط هم چنین اثر معنی داری بر عملکرد میـوه خیار داشت و وجین نیز عملکرد میوه خیار را افزایش داد . میزان LER در اغلب تیمارهای مخلوط بزرگ تر از یک بود که نشان دهنده برتری کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص می باشد . بیش ترین میزان جذب عناصر معدنی در بوتـه و دانه ذرت مربوط به تیمار %100 خیار + %50 ذرت و در بوته خیار مربوط بـه کـشت خـالص خیـار بـود . حـداکثر مقـدار جذب عناصر معدنی توسط علف های هـرز در کـشت خـالص خیـار و حـداقل مقـدار در کـشت خـالص ذرت بـود . در مجموع تیمار %100 ذرت + %100 خیار با تولید LER بالاتر (1/66) , عملکرد بیش تر دانه ذرت و میـوه خیـار نـسبت بـه سایر تیمارهای مخلوط و نیز توانایی جذب بیش تر عناصر غذایی مناسب ترین تیمار می باشد .

لینک کمکی