فایل word مقاله تأثير شوري و نيتروژن بر جذب عناصر و برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير شوري و نيتروژن بر جذب عناصر و برخي پارامترهاي زيست شيميايي گياه پسته :

تعداد صفحات:2

چکیده:

شوری منابع آب و خاک, یکی از مشکلات عمده توسعه کشاورزی بوده و تنش شوری به عنوان یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان در دنیا مطرح استغلظت بالای املاح در خاک یا محیط ریشه گیاه علاوه بر کاهش میزان آب قابل استفاده, موجب به هم خوردن تعادل یون ها و اختلالات تغذیه ای در گیاه می شود که بالقوه برای گیاه زیان آور است . به علت وجود غلظت بالای یون های سدیم و کلر در محلول خاک های شور از جذب بسیاری از عناصر غذایی کاسته می شود . این امر به علت تأثیر این دو یون بر فعالیت برخی از آنزیم ها و نیز جذب انتخابی سلولهای ریشه
استاز سوی دیگر نیتروژن یکی از اجزای تشکیل دهنده اسیدهای آمینه, پروتئین ها, اسیدهای نوکلئیک و آنزیمهاست و برای رشد طبیعی گیاه ضروری بوده و نقش عمده ای در تغذیه گیاهان مناطق خشک و نیمه خشک دارا می باشدگیاهان قادرند در شرایط بروز تنش شوری با تنظیم اسمزی تا حدی مانع کاهش پتانسیل تورگر شوند . مطالعات بیوشیمیایی نشان داده است که در شرایط تنش شوری بعضی از ترکیبات آلی همانند انواعی ازکربوهیدرات ها ( مانیتول, ساکارز, رافینوز و ;) وترکیبات نیتروژنه ( پرولین, گلیسین, بتائین و ;) درگیاه تجمع می نمایند که این ترکیبات تداخلی در زمینه های شیمیایی گیاه وارد نمی کنند هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نیتروژن و شوری بر جذب عناصر سدیم و پتاسیم و میزان تجمع پرولین و قندهای احیا کننده در گیاه پسته می باشد .

لینک کمکی