فایل word مقاله رديابي سه بعدي اشيايي صلب به کمک يک دوربين و بررسي اثر عوامل خطا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رديابي سه بعدي اشيايي صلب به کمک يک دوربين و بررسي اثر عوامل خطا :

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

امیرحسین نایبی آستانه – کارشناس ارشد کنترل, دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر پرویز – عضو هیئت علمی گروه کنترل, دانشگاه فردوسی مشهد
حمیدرضا پوررضا – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر , دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کارهای زیادی در زمینه ردیابی سه بعدی اجسان صلب با یک دوربین انجام شده است ولی ناکنون تاثیر عوامل مختلف خطا, از جمله قدرت تفکیک پذیری دوربین , فاصله شی تا دوربین و وجود خطا در مدل شی بر عملکرد این روش ها گزارش نشده است. در این مقاله با استفاده از یک دوربین , یک جسم صلب سه بعدی با سه روش ردیابی شدده و اثر عوامل خطا بر هر یک از آنها بررسیمی شود. در روش اول سیستم خطی فرض شد ه و مدل می شود و سپس با استفاده از معیار حداقل مربعات خطا, وضعیت سه بعدی شی نسبت به دوربین تخمین زده می شود. در روش دوم و سوم مسئله به صورت غیر خطی مدل شده و یک بار از روش حداقل مربعات تکراری و بار دیگر با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته, حل می شود. با توجه بهنتایج به دست آمده مشاهده می شود که روش حداقل مربعات تکراری دقت به مراتب بهتری در برخورد با عوامل خطا نسبت به روش مبتنی بر حداقل مربعات داشته و همچنین روش مبتنی بر فیلتر کالمن نسبت به دو روش دیگر دقت و پایداری بهتری از خود نشان می دهد.

لینک کمکی