فایل word مقاله کاربرد الگوريتم ژنتيک در تهيه مدل تلفيقي طراحي و بهره برداري از مخازن برقابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد الگوريتم ژنتيک در تهيه مدل تلفيقي طراحي و بهره برداري از مخازن برقابي :

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

محمدرضا بهشتی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
حسین صدقی – استاد و عضو هیئت علمی – دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
حسین بابازاده – استادیار و عضو هیئت علمی – دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح

چکیده:

اکثر سیستم های منابع آب به لحاظ ابعادی بزرگ بوده و برای مدل سازی بهینه کاملاً پیچیده هـستند . در چنین مواقعی, کاربرد یک الگوریت م منفرد ناکافی به نظر می رسد و یا به لحاظ محاسـباتی پیچیـده خواهد شد . و همین امر, نیاز به کاربرد تلفیقی دو یا چند مدل را نشان می دهد . در این تحقیق جهـت تدوین یک مدل تلفیقی ( شبیه سازی – بهینه سازی ) , برای طراحی و بهره برداری از مخـازن برقـابی ( از نوع جریانی ) بر مبنا ی روش روندیابی متوالی جریان ( مدل شبیه سازی ) و الگوریتم ژنتیک ( مـدل بهینـه سازی ) در قالب یک بسته نرم افزاری تحت عنوان HYDROSOM ارائـه شـده اسـت . هـدف تحقیـق حداکثر نمودن مقدار انرژی پیک تولیدی سالانه در نیروگاه برقابی با توجه به قیود درنظر گرفتـه شـده است . در مرحله شب یه سازی, 28 گزینه توسط مدل مورد ارزیابی قـرار گرفـت و در نهایـت براسـاس شاخص هایی, در نهایت گزینه برتر در مرحله شبیه سازی انتخاب شد . بررسی نتایج حاصله نشان داد که کلیه پارامترهای طراحی مخزن برقابی با درصد خطای برآورد قابل قبولی بهینه شـده انـد و چنـین دقتی در بهی نه سازی پروژه های مخازن برقابی می تواند سبب صرفه جویی در اسـتفاده از منـابع آبـ ی کشور گردد . همچنین مقایسه نتایج حاصل از مدل بهینه سازی الگـوریتم ژنتیـک بـا نتـایج حاصـل از منحنی های هزینه – درآمد نشان داد که در میزان تولید انرژی پیک در حدود 116/4 مگاوات ساعت و در مقایسه با گزینه برتر شبیه سازی , حدود 95 مگاوات ساعت افزایش داشته و از طرفـی میـزان دبـی طراحی نیروگاه حدود 4 درصد کاهش داشته است که این کاهش باعـث صـرفه جـویی هزینـه هـای اجرایی طرح می گردد .

لینک کمکی