فایل word مقاله بررسي رشد، برون ريزش آمونيوم،فعاليت نيترات ردوکتاز Dunaliella sp. طي تنش هاي شوري، تناوب هاي نوري در نور پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رشد, برون ريزش آمونيوم,فعاليت نيترات ردوکتاز Dunaliella sp. طي تنش هاي شوري, تناوب هاي نوري در نور پايين :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

زهرا حسینی کلبادی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی, عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
آرین ساطعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان
شادمان شکروی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان
مریم صفایی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی, عضو باشگاه پژوهشگران جوان گرگان

چکیده:

Dunaliella spبه علت مقاومت به استرس های شوری و نور که در بیولوژی گیاهان حائز اهمیت است از نظر تحقیقـاتی. نمونه ای توانمند و کارا است . امروزه به دلیل محدودیت ذخائر غذایی, افزایش جمعیت هم چنین پیشرفت در بهره برداری از منابعی که تا به امروز مورد توجه نبوده محققان بر آن شدند که در زمینه بیوتکنولوژی جلبک ها جدی تر فعالیت کنند . بدین منظور قابلیت رشد و برون ریزش آمونیوم که از شاخص های مهم استفاده در بیو تکنولوژی می باشـد بررسـی شـد . نمونـه در محیط کشت جانسون, تحت شدت نور پایین 1500 لوکس , دمای 28 E 2 درجه سانتی گراد و روشنایی سفید قرار گرفـت . تیمارهای شوری از نوع کلرور سدیم به میزان 2/5 , 5 , 7/5 و % 1 یک تیمار هم محیط بدون نمک بود . تناوب های نوری به کار رفته 22:2 , 20:4 و ) 18:6 نور / تاریکی ) یک تیمار هم نور مداوم بود . نتایج نشان داد که نمونـه در شـوری %7/5 دارای بیش ترین رشد است . از سویی بهترین شرایط نوری 4 ساعت تاریکی در روز می باشد . برون ریزش آمونیوم در شوری بهینه در تناوب نوری 4 ساعت تاریکی بیش ترین مقدار است از س ویی فعالیت آنـزیم نیتـرات ردوکتـاز در 4 سـاعت تـاریکی در روز و نور دائم بیش ترین است

لینک کمکی