فایل word مقاله عوامل تبيين کننده پذيرش تکنولوژي هاي(حفاظت کننده از منابع) کشاورزي پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل تبيين کننده پذيرش تکنولوژي هاي(حفاظت کننده از منابع) کشاورزي پايدار :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:21

نویسنده(ها):

هادی ویسی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه کشاورزی اکولوژیک پژوهشکده علوم محیطی دا
هومان لیاقتی – استادیار و عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشت

چکیده:

فرایند پذیرش فن آوریها در تحقق کشاورزی پایدار نقشی اساسی دارد . زیرا علاوه بر این که وظیفه اصلی و اساسی بخـش دولتی ترویج کشاورزی است در تحقق سایر شرایط کشاورز ی پایدار یعنی فراهم کـردن فـ ن آوریهـای حفاظـت کننـده و دسترسی به نهادهای محلی و گروهی و حتی محیط مساعد برای سیاست گذاری نیز جایگاهی ویژه دارد . بـر ایـن اسـاس در تلاش برای توسعه و ترویج کشاورزی پایدار که ذاتًا کشاورزی دانش مدار می باشد وجود و پیروی از یک الگـوی مناسـب پذیرش یکی از شروط اصلی برای موفقیت است . از این رو در مقاله حاضـر ابتـدا؛ ضـمن تبیـین جایگـاه فراینـد پـذیرش در فرایند توسعه کشاورزی پایدار, لزوم و روند تغییرات فرایند پذیرش توصیف مـی شـود بـه طـوری کـه بـرای معرفـی الگـوی مناسب برای نشر و پذیرش نوآوری های در کشاورزی پایدار الگوهای نشر چند مرحلهای و الگوی تنگنای اقتصادی معرفـی میشود و در ادامه با توجه به استلزامات کشاورزی پایـدار ضـمن تلفیـق الگوهـای مزبـو ر, الگـویی تلفیقـی ارائـه مـی گـردد الگویی که علاوه بر توجه به ویژگیهای نو آوریها د ر الگـوی نـشر و همچنـین ویژگـی هـای نـوآوران در الگـوی تنگنـای اقتصادی به ویژگیهای زیست محیطی که یکی از اهداف اصلی کشاورزی پایدار اسـت نیـز توجـه مـی نمایـد و در پایـان بـا توجه ویژگیهای الگوی تلفیقی پیشنهاد می گردد ترویج به عنـوان کـارگزار اصـلی و یـک نظـام یادگیرنـده سـه اسـ تراتژی حمایتی, شبکه ای و حفاظتی را اتخاذ نماید

لینک کمکی