فایل word مقاله عوامل مؤثر بر توسعه بازار مصرف آبزيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل مؤثر بر توسعه بازار مصرف آبزيان :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

بابک رفعت – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی – وا
رعنا حسینی زادگان – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی – وا

چکیده:

امروزه استفاده از ماهی و سایر آبزیان در حیات انسان ها نقش بسزایی دارد . مصرف آبزیان نـه تنهـا مـواد غـذایی مـورد نیـ از روزانه بدن انسان را تأمین مینماید بلکه از بروز بسیاری از بیماریهای شایع و نیز انواع سرطانها جلـوگیری مـی کنـد . عـدم شناخت صحیح مصرفکنندگان از آبزیان هم در مرحله خرید و انتخاب و هم در مرحله طبخ و مصرف, دردسـترس نبـودن ماهی و در عینحال گران بودن ماهی باعث بی رغبتی به خرید و مصرف ایـن آب زی مـی شـود, بنـابراین بایـستی آبزیـان بـا قیمتی مناسب عرضه شوند که این خود سیاستگذاران را به فکر راههای کاهش قیمت تمام شده این محصول میانـ دازد . از آنجا که مصرفکنندگان همیشه به کیفیت, ایمنی و سلامتی فرآورده های شیلاتی توجه دارند, نوع عرضـه ی فـرآورده هـای شیلاتی به صورت های تازه, یخ زده, کنسرو و ; برای ورود به بازار بسیار مهم است . علاوه بر موارد فـوق بایـد بـه طراحـی, رنگ و استفاده از نمادها در بس تهبندی محصولات, مکان و زمان فروش محصولات نیز توجه بسیار کرد چرا که این عوامـل مهمترین فاکتور ها بر توسعه بازار مصرف آبزیان به خصوص در بازار خارجی می باشد . همچنـین مـی تـوان در توسـعه بـازار مــصرف روشهــای دیگــری را نیــز بکــار گرفــت از جملــه : اطــلاعرســانی از طریــق رســانه هــای عمــومی جهــت تــرویج آبزیمصرفی, افزایش تن وع تولید, افزایش قدرت خرید مصرف کننده, افزایش بهداشت در توزیع و فـروش محـصولات, پرداختن به روشهای عملآوری و بستهبندی و نگهداری برای عرضه در طول سال .

لینک کمکی