فایل word مقاله بررسي عادات غذايي لارو و بچه ماهيان کپور دريايي تا وزن 10 گرمي در استخرهاي خاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عادات غذايي لارو و بچه ماهيان کپور دريايي تا وزن 10 گرمي در استخرهاي خاکي :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:2

نویسنده(ها):

مریم باغفلکی – کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدعباس حسینی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
فردین شالویی – کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این تحقیق به مدت 4 ماه از اردیبهشت تا مرداد ماه سال 1385 در مرکز تکثیر و پـ رورش ماهیـان اسـتخوانی سـیجوال انجـام گرفت . در این تحقیق عادات غذایی لارو و بچه ماهیان کپور دریایی تا وزن 10 گرمی در 8 استخر خاکی 2 هکتاری مورد بررسی قرار گرفت . استخرها توسط کود حیوانی از نظر غذای زنـده غنـی سـازی شـده بودنـد . نمونـه بـرداری از لارو و بچـه ماهیان هر 15 روز یک بار صورت می گرفت و در هر نمونه برداری تعداد 100 عدد ماهی از هر استخر صـید و شـکم لارو و بچه ماهیان کپور در یایی شکافته شد و محتو یات روده در ز یر م یکروسکوپ با بزرگنمایی 40 مورد بررسی قرار گرفـت و فراوانی موجودات بلعیده شده در دورههای مختلف لاروی و بچه ماهی تعیین شدند . محتویـ ات روده در لارو و بچـه مـاهی شامل دافنی, سیکلوپس, روتیفـر, دتر یـ ت, غـذای کنـسانتره, شـ یرونومیده, جلبـک, سـلول هـای مخـاط روده و نمونـه هـای مشکوک و نیمههضم شده که قابل تشخیص نبودند . در انتهای روده بیشتر مواد هضمنشده از قبیل کاراپاس و بقایای هـضم نشده گیاهی و جانوری وجود داشت . موقعیت هر موجود از نظر قرار گرفتن در رژیـم غـذ ایی در دورههـای مختلـف وزنـی تعیین شد به این صورت که هر موجود در رژ یم غذایی لارو و بچه ماهی در تراکمهای مختلف جـزو کـدام یـ ک از غـذای اصلی, غذای فرعی و غذای اتفاقی یا اضطراری میباشد . در دوران لاروی روتیفر, جلبک و غذای کنسانتره در روده یافـت شد که روتیفر جزو غذای اصلی لارو محسوب شد و جلبک و غذای کنسانتره غذاهای فرعی, با توجه به درصد فراوانیشان در روده به حساب میآیند . در مورد بررسی روده بچه ماهیان فینگر لینگ نتایج به این صورت بود کـه دتریـت و جلبـک از غذاهای اصلی مصرف شده توسط ماهی بودند, در حالی که سیکلوپس , دافنی و شیرونومیده جزو غـذاهای فرعـی مـصرف شده توسط ماهی بودند

لینک کمکی