فایل word مقاله بررسي عکس العمل گياه ذرت در طول فصل رشد در پاسخ به تلقيح با سويه هاي مختلف باکتريهاي محرک رشد (Pseudomonas و Azospirillum)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عکس العمل گياه ذرت در طول فصل رشد در پاسخ به تلقيح با سويه هاي مختلف باکتريهاي محرک رشد (Pseudomonas و Azospirillum) :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:22

نویسنده(ها):

احمد غلامی – عضو هیئت علمی- دانشگاه صنعتی شاهرود
سمیه نظارت – دانشجوی کارشناسی‌ارشد زراعت- دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

باکتری‌های محرک رشد گیاه از طرق مختلف و از جمله افزایش میزان جذب و دسترسی به عناصر غذایی می‌توانندرشد گیاه را بهبود بخشند. این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب بلوک‌های کامل تصادفی اجراگردید. عامل اول سویه‌های مختلف باکتری Azospirillum شاملسه سطح A1 : شاهد (بدون تلقیح), A2:A.lipoferumDSM1691وA3:A.brasilenseDSM1690و عامل دوم سویه‌های مختلف باکتری Pseudomonas شامل پنج سطح P1:شاهد (بدون تلقیح) P2:P.putida strain R-168,P3: P. fluorescens strain R-93 ,P4: P.fluorescens DSM 50090 و P5:P.putida DSM 291بود. نتایج این بررسی نشان داد که پس از گذشت 75 روز از تلقیح بذور تا انتهای دوره رشد, بوته‌های ذرت تلقیح شده با سویه‌های ازوسپریلیوم و سودوموناس در مقایسه با شاهد وزن خشک کل بوته بیش‌تری تولید کردند. این افزایش در وزن خشک بوته از نظر آماری معنی‌دار بود. بیش‌ترین مقدار وزن خشک کل بوته از تلقیح بذر با سویه‌هایA.brasilenseDSM1690و P.putida strain R-168 حاصل شد. سویه‌های ازوسپریلیوم از 90 روز پس از تلقیح تا انتهای دوره رشد, وزن دانه در بوته را به طور معنی‌دار تحت تأثیر قرار دادند. در حالی که این زمان برای سویه‌های سودوموناس 105 روز پس از کاشت بود. در زمان برداشت بیش‌ترین مقدار وزن دانه در بوته با تلقیحA.brasilense وPseudomonas putida strain R-168 به دست آمد.

لینک کمکی