فایل word مقاله بررسي علل اقتصادي اجتمايي موثر بر تخريب خلنگ زارهاي منطقه باستاني ميمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي علل اقتصادي اجتمايي موثر بر تخريب خلنگ زارهاي منطقه باستاني ميمند :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:22

نویسنده(ها):

رضا رمضان نژاد قادی – عضو هیئت علمی گروه زیستشناسی, دانشکده علوم, دانشگاه علوم کشاورزی و م
علی باقری یزدی – عضو هیئت علمی گروه زیستشناسی, دانشکده علوم, دانشگاه علوم کشاورزی و م

چکیده:

این پژوهش به بررسی علل اقتصادی اجتمایی موثر بر تخریب خلنگزارهای پستهوحشی و بادامکوهی در منطقه میمند استان کرمان میپردازد . جامعه آماری شامل افراد ذکور بالای 15 سال 297 خانوار ( شامل 1435 نفر ) میباشد, که ساکن دهستان یا شهرستان شهر بابک بوده و با انتخاب %15 از کل جامعه تحقیق و تکمیل پرسشنامهها به صورت یکنواخت و تصادفی در سطح منطقه و مصاحبه شفاهی با افراد داوطلب انجام پذیرفت . اولین فرضیههای تحقیق این بود که بیش از نیمی از افراد بهرهبردار از خلنگزار, از مزایای زیستمحیطی این منابع مطلع نبوده و همچنین امکان جایگزینی وابستگی اقتصادی اهالی به خلنگزارها به روشهای دیگر وجود دارد . نتایج پرسشنامهها نشان داد که بیش از %65 افراد مورد پرسش با مزایای پیشگفته این منابع آشنایی ندارند و لذا فرض اول تأیید شد . همچنین در مورد امکان جایگزینی وابستگی اقتصادی اهالی به خلنگزارها, بیش از %70 وابستگی اهالی به خلنگزار بین %1 تا %15 بوده و تنها %6 افراد درآمدی بین %35 تا %50 را وابسته به خلنگزار بودند . لذا بیش از %60 افراد به جایگزینی در آمد خانوار به روشهای دیگر پاسخ مثبت دادند . بین سطح تحصیلات و موافقت با پیشنهاد ایجاد تفرجگاه و نیز جایگزینی درآمد افراد به روشهای دیگر ارتباط معنیداری مشاهده شد ( به ترتیب P < 0/000 و 0/008 >p). تأکید اغلب پاسخدهندگان به تقویت بخش دامپروری بوده است . همچنین سطح معیشت ارتباط معنیداری با موافقت باطرح قرق خلنگزارها و نیز رضایتمندی از طرحهای حمایت از منابع طبیعی سازمانهای مسئول داشته است ( به ترتیبp<0/05 , p<0/05).

لینک کمکی