فایل word مقاله مسئله معکوس مرزي در محفظه تابشي دو بعدي با محيط شفاف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مسئله معکوس مرزي در محفظه تابشي دو بعدي با محيط شفاف :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

سمیرا پایان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه سیستان و بلو چستان
سیدمسعود حسینی سروری – استادیار – دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله, تحل یل معکوس برا ی محاسبه شار حرارت ی نا معلوم رو ی ناح یه ای از سطح مرز ی ( سطح گرمکن ) در یک محفظه تابش ی بـرا ی تول یـ د تـوان صدور و شار حرارت ی ثابت روی ناح یه د یگری از سطح مرز ی ( سطح طراح ی ) مورد مطالعه قرار م ی گ یرد . از روش مستق یم برا ی حـل معـادلات تـابش در یک محفظه دوبعدی استفاده می شود و ضرایب دید با استفاده از روش هاتل محاسبه می گردند . تابع هدف بر اساس مجموع مربعات تفاضل شار حرارت ی مطلوب و شار حرارت ی محاسبه شده رو ی سطح گرمکن تعر یـ ف مـ ی گـردد . روش گرادیان مزدوج برا ی کم ینه کردن تابع هدف مورد اسـتفاده قـرار مـ ی گیرد . دقت نتا یج و همگرا یی بس یار سر یع از مزا یای روش حا ضـر مـ ی باشـد . مقایسه نتا یج حل عدد ی برا ی یک دو مسئله نمونه نشاندهنده دقـت بـالا ی روش حل می باشد .

لینک کمکی