فایل word مقاله بررسي عناصر معدني گونه monespeliaca Camphorosmaدرسه مرحله رويشي درمنطقه دوتو-تنگ صياد استان چهار محال وبختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عناصر معدني گونه monespeliaca Camphorosmaدرسه مرحله رويشي درمنطقه دوتو-تنگ صياد استان چهار محال وبختياري :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

معصومه حسینی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
قاسم علی دیانتی تیلکی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
حجت ا; خدری غریب وند – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور مطالعه عناصر معدنی گونه کافوری Camphorosma monespeliaca در منطقه دوتو تنگ صیاد استان چهار محال و بختیاری نمونهبرداری در سه مرحله رویشی, گل دهی, بذردهی صورت گرفت . گونه مورد مطالعه از گونه های انحصاری مراتع استان میباشد . اهمیت چرایی این گونه بررسی عناصر غذایی را جهت مدیریت چرایی الزامی مینماید . عناصر مورد مطالعه؛ کلسیم, سدیم, پتاسیم, منیزیم, مس و روی با دستگاه طیف سنج جذب اتمی اندازهگیری شدند . سپس اطلاعات به دست آمده تجزیه واریانس شد و میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد از لحاظ آماری تفاوتی بین مراحل مختلف رشد برای عناصر معدنی به جز منیزیم وجود ندارد . با توجه به دادههای به دست آمده به نظر میرسد که میزان عناصر معدنی بجز مس در اکثر موارد از رشد رویشی به رشد زایشی کاهش یافته است . این گونه را می توان جهت تعلیف دام در پاییز و زمستان مورد استفاده قرارداد گونه کافوری علاوه بر اهمیت چرایی, از جنبه دارویی قابل توجه میباشد .

لینک کمکی