فایل word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش زنبور تريکوگراما در کنترل کرم ساقه خوار برنج توسط شاليکاران (مطالعه موردي شهرستان تنکابن)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش زنبور تريکوگراما در کنترل کرم ساقه خوار برنج توسط شاليکاران (مطالعه موردي شهرستان تنکابن) :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:20

نویسنده(ها):

لاله صالحی – دانشآموخته کارشناسیارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه

چکیده:

هدفکلی پژوهش حاضر بررسی عوامـل مـ ؤثر بـر پـذیرش زنبـور تریکوگرامـا در کنتـرل کـرم سـاقه خـوار بـرنج توسـط شالیکاران شهرستان تنکابن بود . جامعه آماری تحقیق شامل 766 نفر شالیکاران شهرستان تنکابن تحت پوشش طـرح مبـارزه بیولوژیک بودند که تعداد 100 نفر از آنها به عنوان نمونه, با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده در 6 روستا انتخاب شـدند . ابزار اصلی برای جمعآوری دادهها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود . روشهای آماری مورد استفاده شامل آمار توصیفی ( میانگین, انحراف معیار و ضریب تغییرات ) و آمـار اسـتنباطی ( همبـستگی و رگرسـیون ) بودنـد . اطلاعـات بـ ه دست آمده با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . یافتـه هـای تحلیـل همبـستگی نـشان داد کـه رابطـه مثبت و معنیداری بین میزان پذیرش زنبور تریکوگراما و متغیرهای سطح سواد, میزان کل اراضی کشاورزی و میزان دانـش تخصصی وجود دارد . همچنین رابطه منفی ومعنیداری بین میزان پذیرش و متغیرهای سن, تجربه شالیکاری و تعداد قطعـات شالیکاری وجود دارد . نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نـشان داد کـه 76 درصـد از تغییـرات متغیـر وابـسته میـزان پذیرش زنبور تریکوگراما توسط متغیرهای مستقل میزان دانش تخصصی , سطح سواد , میزان اراضی کل کـش اورزی, تعـداد قطعات و مزیت نسبی تبیین میگردد .

لینک کمکی