فایل word مقاله بررسي فنولوژي Hedysarum kopetdaghi Boriss.در جهت مديريت پايدار مراتع استان گلستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي فنولوژي Hedysarum kopetdaghi Boriss.در جهت مديريت پايدار مراتع استان گلستان :

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

قاسمعلی ابرسجی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

فنولوژی یکی از مباحث مهم بوم شناختی بوده و هدف از آن مطالعـه تغییـرات مراحـل حیـاتی گیاهـ ان مـی باشـد . بـا داشـتن ایـن اطلاعات می توان, زمان ورود دام به مرتع, مدت زمان بهره برداری, انتخاب سیستم چرایی و غیـره را طـوری تنظـیم نمـود کـه بـه رشد و نمو مطلوب گیاهان خسارتی وارد نشده و بهره برداری بهینه از مرتع نیز به عمل آید . یکی از گیاهان مرتعـی بـسیارمهـم و خوش خوراک, گونه Hedysarum kopetdaghi است که رویش گاه آن در استان گلستان محدود به قسمت های خاصـی در پارک ملی گلستان می باشد . لذا جهت مطالعه مراحل حیاتی این گونه و بهره گیری از نتایج به دست آمده در راستای مدیریت صحیح و اجرای سیستم های چرائی توسط دستگاه های اجرائی در مراتع استان این تحقیق صورت گرفت . نتایج حاصله نـشان داد شروع رشد این گونه معموًلا از او اسط بهمن ماه با متورم شدن جوانه های رویشی اتفاق می افتد . لیکن دوره اصـلی رشـد رویـشی این گیاه از اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه با گرم شدن تدریجی هوا شروع می شود . از اوایل اردیبهشت گـل دهـی آغـاز و در اواخر خرداد و اوایل تیر رسیدن بذور اتفاق می افتد در اوایل مرداد بذور .ً کاملا ریزش نمـوده و انـدام هـوائی گ یـ اه از اواسـط تـا اواخر مردادماه, زمانی که درجه حـرارت بـه حـداکثر خـود مـی رسـد, خـزان نمـوده و خـشک مـی شـود . معمـولاً بهتـرین زمـان جمع آوری بذر این گونه از رویش گاه, اوایل تا اواسط تیر ماه بوده و در صورتی که با تأخیر صورت بگیرد در اثر خشکی هـوا و وزش باد به سرعت ریزش می نمایند .

لینک کمکی