فایل word مقاله پيش بيني اثر تغيير اقليم جهاني بر آب و هواي آينده استان خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پيش بيني اثر تغيير اقليم جهاني بر آب و هواي آينده استان خراسان :

تعداد صفحات:17

چکیده:

هدف از این مطالعه پیشبینی تغییر اقلیم خراسان در اثر افزایش غلظت CO 2 هوا بود . بدین منظور ابتدا دو مدل عمومی گردش(NASA-GFDLو NASA-GISS ) از نظر پیشبینی اقلیم موجود ارزیابی شدند . چون مدلGISSپیشبینی بهتری ازوضعیت اقلیمی موجود به دست داد, از آن برای پیشبینی تغییرات اقلیم آینده خراسان برای وقتی که غلظت CO 2 به 500 , 600 و 700 قسمت در میلیون می رسد, استفاده شد . نتایج نشان داد که تغییر تشعشع اندک ( متوسط -0/5 درصد, حداکثر 7 C قسمت در میلیون ) ولی تغییرات دما و بارندگی قابل ملاحظه خواهد بود . با افزایش غلظت 700 درصد در ماه نوامبر در غلظتO 2 به 700و 600,500قسمت در میلیون, میانگین دمای سالانه به ترتیب 4/7و 3/3,2/0درجه سانتیگراد افزایش می یابداین افزایش در کلیه ماه ها و فصول یکنواخت نیست, بلکه در ماه ها و فصول سردتر بیشتر و در ماه ها و فصول گرمتر کمتر خواهد بود . در مورد بارندگی پیش بینی می شود با افزایش غلظت CO 2 به 500 قسمت در میلیون بارندگی فصول بهار, تابستان, پاییز و زمستان به ترتیب 18/9 , 92/7 , 7/3 و 3 درصد معادل با 13/3 , 3/8 , 2/2 و 3/4 میلی متر افزایش یابد . این افزایش برای زمانی که غلظت CO 2 به 600 قسمت در میلیون می رسد به ترتیب 31/2 , 153/6 , 12/2 و 5 درصد معادل با 22/0 , 6/3 , 3/7 و 5/7 میلی متر و برای زمانی که غلظت CO 2 به 600 قسمت در میلیون میرسد به ترتیب 43/8 , 214/6 , 17/5 و 6/9 درصد معادل با 30/8 , 8/8 , 5/3 و 7/8 میلی متر پیش بینی می شود . نتیجه گیری شد که این تغییرات اقلیمی ممکن است اثرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای زراعی در استان خراسان داشته باشند

لینک کمکی