فایل word مقاله بررسي تغييرات رطوبت و شوري خاک در روشهاي مختلف کشت با استفاده از دستگاه TDR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تغييرات رطوبت و شوري خاک در روشهاي مختلف کشت با استفاده از دستگاه TDR :

تعداد صفحات:3

چکیده:

دستگاهی است که برای اندازه گیری رطوبت ساخته شده است . همچنین با این دستگاه می توان شوری TDR خاک را نیز اندازه گیری کرد . اندازه گیری شوری خاک با این دستگاه سریع و غیر مخرب است و امکان اندازه گیری شوری خاک در مزرعه وجود دارد و نیازی به تهیه عصاره اشباع نیست و در مدت کوتاهی می توتوانان مقدار زیادی اندازه گیری انجام داد . در اندازه گیری شوری خاک با TDR , اساس کار دستگاه بر اندازه گیری مقاومت ظاهری خاک و یا هدایت الکتریکی توده خاک به جریان الکترومغناطیس می باشد [.5] اولین باردالتون و همکاران [2] بیان کردند که می
توان از رابطه کاهش ولتاژ امواج دستگاه TDR در اثر شوری برای اندازه گیری شوری توده خاک استفاده کرد . شوری توده خاک به رطوبت خاک, شوری محلول خاک و شکل هندسی ذرات خاک بستگی دارد . رابطه بین شوری توده خاک و شوری محلول خاک به صورت زیر است
ECa=ECw. . T() +ECs )1 )
دراین رابطه, ECa شوری توده خاک ) ) ds/m , ECw شوری محلول خاک ) ) ds/m , رطوبت خاک بر حسب حجمی, ) T( ضریب انتقال که به شکل هندسی حفرات خاک بستگی دارد و ECs هدایت الکتریکی فاز جامد خاک ( شوری کاتیونهای جذب شده به ذرات رس ) که این عدد ناچیز می باشد و قابل چشم پوشی است . رابطه بالا به شکل زیر نیز می تواند نوشته شود ( از ECs به علت کوچکی مقدار آن چشم پوشی شده است ).
ECa= ECw .b / s( 2 )
که b ضریب کالیبراسیون بوده و عدد 2/5 مناسب اکثر خاکها می باشد, s مقدار رطوبت حجمی در حالت اشباع و رطوبت حجمی خاک در موقع قرائت
رابطه بین شوری محلول خاک و شوری عصاره اشباع [1] به صورت زیر است :
ECw = [ ECe. b. Sp /100 .w ] ( 3 )
که در این رابطه ECw شوری محلول خاک ) ) ds/m , ECe شوری عصاره اشباع خاک ) ) ds/m , w مقدار رطوبت خاک بر حسب حجمی, b مقدار وزن مخصوص ظاهری خاک بر حسب مگاگرم بر متر مکعب و Sp درصد اشباع بر حسب وزنی می باشند .
به دلیل وجود تنش های شوری و رطوبتی در اراضی منطقه سیستان, این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات شوری و رطوبت در روش های مختلف کاشت و مقادیر مختلف آبیاری اجرا گردید

لینک کمکی