فایل word مقاله حليل پراکندگي مکاني شدت خشکسالي سال زراعي 8080?-1379 در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حليل پراکندگي مکاني شدت خشکسالي سال زراعي 8080?-1379 در استان فارس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) :

تعداد صفحات:24

چکیده:

خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی میباشد که خسارات فراوانی را بر بخش کشاورزی و منابع آبی وارد میسازد . به دلیل تاثیرات مخرب ناشی از خصوصیات خشکسالی, بخشهای مختلف تولیدی, اقتصادی, اجتماعی و اکوسیستمها با آسیبهای جدی مواجه میشوند . در میان ویژگیهای خشکسالی, سه ویژگی شدت, مدت و گسترش مکانی از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند . به منظور به حداقل رساندن مخاطرات وقوع خشکسالی واضح است که انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسک امری اجتنابناپذیراست و نظارت و ارزیابی خشکسالی از ضروریات است . به منظور پایش و سنجش خشکسالی در هر منطقه و تجزیه و تحلیل آماری این پدیده لازم است از شاخصهایی استفاده گردد . در این پژوهش شاخص استاندارد شده بارش با در نظر گرفتن مزایایی که در تحلیل منطقهای و ایجاد ارتباط زمانی بین رخدادهای خشکسالی در نواحی مختلف یک پهنه دارد, انتخاب شده است . در این راستا از اطلاعات بارانسجی 125 ایستگاه مربوط به استان فارس و استانهای مجاور, در یک دوره آماری 30 ساله استفاده گردید . پس از آمادهسازی اطلاعات, مقادیر شاخص استاندارد شده بارش در مقیاسهای زمانی 6 , 12 و 24 ماهه جهت تعیین شدت خشکسالی ماهانه تمامی ایستگاهها در سال زراعی80- 1379 محاسبه گردید . پس از تعیین شدتهای خشکسالی, با استفاده از نرمافزار ArcGIS9 , پهنهبندی و تحلیل پراکندگی مکانی خشکسالی انجام گردید . نتایج این پژوهش نشان میدهد که با طولانی شدن دوره خشکسالی و تداوم آن, دو مولفه شدت و گستره مکانی خشکسالی, افزایش مییابد . همچنین نتایج حاکی از آن است که مناطقی از شمال شرق, قسمتهای
جنوب شرقی, جنوب و جنوب غربی استان فارس نسبت به مناطق دیگر از نظر آسیبپذیری نسبت به خشکسالی مستعدتر بوده و بیشتر در معرض خشکسالی قرار دارند . لذا مناطق مذکور در بخش کشاورزی و نظامهای مبتنی بر کشت دیم که بقای آن بستگی به میزان بارش دارد, آسیب پذیرتر میباشند .

لینک کمکی