فایل word مقاله تست حرکات مدل يک بارج در فلوم موجساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تست حرکات مدل يک بارج در فلوم موجساز :

تعداد صفحات:17

چکیده:

بررسی حرکات شناورها یکی از مهمترین موضوعات در چر خ ه طراح ی و ساخت کشتی است که هر ساله فعالیت های گسترده ای در سراسر دنیا در این زمینه صورت می گیرد . در مقاله حاضر حرکات مدل یک بارج در امواج با انجام آزمایش هایی در فلوم موجساز مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در این راستا با استفاده از سنسور حرکات که بر رو ی مدل نصب شده است, حرکات ثبت شده و سپس در حوزه زمان ی و فرکانسی مورد تحل یل ق رار خواهند گرفت . حرکات ب ی بعد شناور به صورت نمودار RAO استخراج گرد ی ده و مقایسه ای میان نتایج تحلیل حرکات, توسط نرم افزار Sea-keeper و نتایج حاصل از تست در فلوم موجساز صورت پذیرفت . با توجه به قابلیتهای موجساز ساخته شده امکان ایجاد موج های نامنظم نیز وجود داشته و می توان حرکات شناور در حالت امواج نامنظم از روبرو را نیز بررسی نمود .

لینک کمکی