فایل word مقاله کاربرد روابط فازي در تحليل خطر زمين لغزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد روابط فازي در تحليل خطر زمين لغزش :

تعداد صفحات:17

چکیده:

هدف از این تحقیق, شناسایی مناطق لغزشی و کاربرد روابط فازی در تهیه و تحلیل نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز هراز می باشد. به این منظور ابتدا نقاط لغزشی با استفاده از عکس های هوایی و بازدیدهای میدانی شناسایی, سپس هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه از قبیل نقشه شیب, جهت شیب, ارتفاع,لیتولوژی, کاربری اراضی, فاصله از جاده, فاصله از شبکه آبراهه, فاصله از گسل و نقشه همباران منطقه تهیه و در محیطنرم افزار ILWIS رقومی گردید. آنگاه با استفاده از مدل احتمالی Frequency ratio سطح همبستگی هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و نقاط لغزشی مشخص گردید. سپس با استفاده از قواعد و ترکیب توابع عضویت فازی و کاربرد اپراتور های Garmma , Sum, Product (0/975, 0/9, 0/8,0/5) در محیط نرم افزار Idrisi اقدام به ارزیابی آنها به منظور تعیین بهترین اپراتور در تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش گردید. نتایج نشان داد که اپراتور 0/975 در مدل فازی گاما بهترین شکل نقشه حساسیت به خطرزمین لغزش را درحوزه آبخیز هراز ارائه داده است.

لینک کمکی