فایل word مقاله شبيه سازي اختلال ناشي از پارگي جداره ي مسير اصلي اکسيدکننده در يک موتور سوخت مايع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي اختلال ناشي از پارگي جداره ي مسير اصلي اکسيدکننده در يک موتور سوخت مايع :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

داود رمش – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا تهران
رضا فرخی – کارشناس ارشد مکانیک – تهران
اسماعیل ولی زاده – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا – تهران

چکیده:

در تحقیق پی شرو, پارگی مسیر اصلی اکسیدکننده در ی ک موتور سوخت مایع شبیهسازی شده اس ت. انجام این کار بر مبنای یک کد کامپیوتری که عملکرد موتور سالم را به صورت دینامیکی و غیرخطی توصیف م یکن د, صورت گرفته اس ت. به بیان دیگر, معادلاتی که برای شبی ه سازی این اختلال, مورد نیاز بوده است, به مجموعه معادلات موجود اضافه م ی گردد و در لحظهی بروز اختلال به صورت معادلات تکمیلی استفاده م ی شو د. دستگاه معادلات دیفرانسیل, دربرگیرند هی مجموع هی معادلات خطی و غیرخطی توصیف کنند ه ی عملکرد سالم و مختل شده م ی باشد که از 34 معادل ه ی جبری و 59 معادل ه ی دیفرانسیلی تشکیل م ی شود. برای حل عددی دستگاه فوق از روشRunge-Kuttaمرتب هی چهار استفاده شده اس ت. کد تهیه شده شامل 3077 خط برنامه به زبا نC++م یباشد. در نهای ت, نتایج کدو تست مورد مقایسه قرار گرفته اس ت که نشا ندهند هی دقت قاب لقبول شبی هسازی م یباشد

لینک کمکی