فایل word مقاله شناسايي اثرکف دست بااستفاده از مدل HMAX

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي اثرکف دست بااستفاده از مدل HMAX :

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات:11

نویسنده(ها):

محبوبه یعقوبی – دانشکده برق – رایانه و فناوری اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, قزوین
فریبرز محمودی – دانشکده برق – رایانه و فناوری اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, قزوین
سارا معتمد – دانشکده برق – رایانه و فناوری اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, قزوین
ماندانا حمیدی – دانشکده برق – رایانه و فناوری اطلاعات, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, قزوین

چکیده:

شناسایی اشخاص براساس اثرکف دست, به عنوان عضو جد ید خانواده بیومتریک, موضوع پرکاربرد در سال ها ی اخیر است . این مقاله, روش موفق و مناسبی را برای شناسایی اثرکف دست براساس مدل HMAX پ یشنهاد می دهد . معماری این شیوه از مدل کم ی قشر ب ینایی مغز, الهام گرفته است . مجموعه داده اثرکف دست دانشگاه پل ی تکنیک هنگ کنگ ) ) Polyu که شامل 006 تصو یر اثرکف دست از 100 نفر ( با 6 تصو یر از هر نفر ) م ی باشد, برا ی اثبات درستی این روش به کاربرده شده است . نتایج تجربی نشان داده است که شیوه پیشنهاد شده در مقا یسه با ش یوه PCA , نه تنها ضر یب شناسا یی بالاتری را به دست می آورد, بلکه همچنین این شیوه نسبت به تغییر مقیاس و موقعیت تصاویر, مقاوم است, درحال یکه روش PCA , فقط در زمان ی که شرا یط کاملا کنترل شده باشد, ضر یب شناسا یی بالایی را به دست م ی آورد . همچن ین, نتا یج نشان داده که بااستفاده از ترک یب مدل HMAX و دسته بند ی کننده SVM در مقایسه با استفاده
از ترک یب مدل HMAX و دسته بند ی کننده نزدیکترین همسایگی ) ) KNN , ضریب شناسایی بالاتری را به دست م ی آورد . از طرف دیگر, بااستفاده از آزمایشات دریافتیم که استفاده از فیلتر گابور در مدل HMAX در مقا یسه با استفاده از ف یلتر گوسین , عملکرد شناسایی اشخاص را افزایش می دهد

لینک کمکی