فایل word مقاله بررسي عددي و تحليلي تاثير شکل ديواره روي پارامترهاي هيدروديناميکي ياتاقان هاي لغزنده صفحه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي و تحليلي تاثير شکل ديواره روي پارامترهاي هيدروديناميکي ياتاقان هاي لغزنده صفحه اي :

تعداد صفحات:6

چکیده:

در این تحقیق تاثیرشکل دیواره یاتاقان بر روی توزیع سرعت, فشار, تنش برشی در میدان جریان دو بعدی توسط یک روند عددی بررسی شده است . در روند عددی فوق از یک الگوریتم فشار مبنا برای حل معادله ناویر استوکس استفاده شده و گسسته سازی شار ها در روی سطوح سلول با دقت مرتبه دو بالا دست انجام گرفته است . شکل دیوارههای بالائی هندسه مورد مطالعه خطی, نمائی و همگرا – واگرا در نظر گرفته و دیواره پایین با سرعت ثابت حرکت می نماید . بمنظور اعتبار بخشیدن به نتایج شبیه سازی فوق, روند تحقیق بصورت تحلیلی نیز انجام گرفته است . مقایسه نتایجعددی و تحلیلی, نشان می دهد که اختلاف فشارایجاد شده در حالتی که دیواره بالایی همگرا – واگرا باشد نسبت به حالت دیواره خطی و نمایی بیشتر هست و نیز وجود توئمان همگرایی و واگرایی
در فاصله بین دو دیواره یاتاقان در حالت فوق, باعث تولید فشارمنفی, جریان معکوس و در نتیجه ایجادپدیده کاویتاسیون می شود .

لینک کمکی