فایل word مقاله بررسي کمانش ستوني داراي يک و دو ترک لبه اي تحت بار عمودي در مرکز سطح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کمانش ستوني داراي يک و دو ترک لبه اي تحت بار عمودي در مرکز سطح :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

کاظم یزدچی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی مکانیک
علیرضا گوهری انارکی – دانشیار – دان شگاه علم وصنعت ایران, دان شکده مهندسی مک انیک

چکیده:

دراین مقاله کمانش یک ستون منشوری بلند, دارای یک و دو تـرک لبـه ای بدون رشد و تحت بارفشاری در مرکز سطح بررسی شده اسـت . مقطعـی که دارای ترک است, با یک فنرپیچشی مدل شده و با آنـالیز المـان محـدود مقدار انعطاف پذیری آن تعیین و نتایج, با نتایج حاصل از پـارامتر شکسـتJ integral مورد مقایسه قرار گرفته است . نتایج نشان میدهد که با کاهشسختی, میزان باربحرانی نیز کاهش می یابد . هرگاه عمق ترک کمتـر از 05باشد, نتایج دو روش مشابه است, ولی بـا افـزایش عمـق تـرک collapse failure روی داده و نتایج فاقد اعتبار اند . بااستفاده ازروش ماتریس تبدیلمقدار باربحرانی کمانش محاسبه و با مقدار بدون تـرک مـورد مقایسـه قـرار گرفته است . سپس اثر تغییر سطح مقطع بررسی شده ودر نهایت باارائه مثال های عددی, کارایی و سادگی این روش نشان داده شده است

لینک کمکی