فایل word مقاله بررسي ومطالعه آماري بر روي پارامتر هاي موثربر صافي سطح در فرآيند ماشينکاري آلياژ LM13 وارائه مدلهاي زبري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ومطالعه آماري بر روي پارامتر هاي موثربر صافي سطح در فرآيند ماشينکاري آلياژ LM13 وارائه مدلهاي زبري :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

حسام شاهعلی – کارشناس وعضوانجمن علمی مهندسی مکانیک – ساخت وتولید دانشگاه آزاد اسلا
حمید زارع پورفیروزآبادی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک – ساخت وتولید- دانشگاه آزاد اسلامی نج

چکیده:

این مقاله به بررسی و مطالعه تأثیر فاکتورهای سرعت برشی, نرخ پیـشروی ونوع ابزار بر صافی سطح وارا ئه مدل های ریاضی مختلف ومقایسه آنها برای پــیش بینــی مقدارصــافی ســطح وهمچنــین بهینــه ســازی پــارامتر هــای ماشینکاری برای دست یابی به کیفیت سطح مناسب در ماشینکاریLM13می پردازد . LM13 یکی از آلیاژ های مهم در صنعت هوا فضا وخـودرو بـه
شمار می آید . ماشینکاری این آلیاژبه علت ایجاد لبه انباشته وفرسایش ابزار L27 بسیارحائز اهمیـت اسـت . جهـت انجـام آزمایـشات از آرایـه اسـتاندارد تاگوچی استفاده شده است . سه نوع ابزار مخـصوص تراشـکاری آلیـاژ هـای آلومینیوم شـامل کاربایـد روکـش دار (CD1810) CVD ,کاربایـد بـدون پوشش (H10) والماس پلی کریستال 1 (CD10) مورد استفاده قرارگرفته است . پس از جمع آوری نتایج ,توسـط تحلیـل واریـانس بـه مطالعـه تـأثیرفاکتورهاوتعامل بین آنهاپرداخ ته شده وتوسط آنالیزرگرسیون مدل بهینه ای برای پیش بینی صافی سـطح ارا ئه شـده اسـت . در نهایـت جهـت افـزایش راندمان فرایند ماشینکاری مقادیر بهینه فاکتور ها پیشنهاد شده است

لینک کمکی