فایل word مقاله بررسي هيدروژن بعنوان يک حامل انرژي در پايلوت انرژي مستقل از شبکه طالقان و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزارHOMER

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي هيدروژن بعنوان يک حامل انرژي در پايلوت انرژي مستقل از شبکه طالقان و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزارHOMER :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرودی – سازمان انرژیهای نو ایران
نیلوفر جعفری – سازمان انرژیهای نو ایران
علی زارعی – سازمان انرژیهای نو ایران
مهنام رحیم زاده – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خـصوصیات یـک حامـل انـرژی مناسب و پاک در دراز مدت می تواند نقـش مهمـی را بعنـوان یـک سـوخت جایگزین در مقایسه با سایر سـوختهای متـداول داشـته باشـد . در سیـستم انرژی هیدروژن خورشیدی طالقان از kW 10 سلولهای فتوولتائیـک جهـت تأمین انرژی مورد نیاز جهـت تجزیـه آب در دسـتگاه الکترولیـز آب kW 5 استفاده شده است و استفاده از انـرژی حاصـل از سـلولهای فتوولتائیـک در چنین سیستمهایی تنها زمانی که سیستمهای انرژ ی هیـدروژن خورشـیدی بعنوان یکی از پـاک تـرین فناوریهـای تولیـد هیـ دروژن مـورد بررسـی قـرار می گیرند, بسیار مناسب است . در ایـن مقالـه بـه بررسـی دادههـای تجربـی حاصله و مقایسه آن با نتایج تئوری در پایلوت انرژی مستقل از شبکه سایت طالقان و همچنین بررسی فنی و شبیه سـازی آن بـا اسـتفاده از نـرم افـزارHOMERپرداخته شده است .

لینک کمکی