فایل word مقاله بهينه سازي پارامترهاي موثر بر سرعت خوردگي و کيفيت سطح در فرايند ماشينکاري شيميايي آلياژ Ti 6Al 4 V

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بهينه سازي پارامترهاي موثر بر سرعت خوردگي و کيفيت سطح در فرايند ماشينکاري شيميايي آلياژ Ti 6Al 4 V :

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات:7

نویسنده(ها):

فاطمه رفیعی – محقق ارشد – شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان, شرکت فراکوش
احسان ایمانیان – محقق ارشد – شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان, شرکت فراکوش
حسن اکبری – محقق ارشد – شهرک علمی -تحقیقاتی اصفهان, شرکت فراکوش

چکیده:

در این تحقیـق بـه ماشـین کاری شـیمیایی آلیـاژ Ti-6Al-4-V بـا نـسبت استحکام به وزن بالا که یکی از مهمترین آلیاژهای مورد اس تفاده در صـنایع هوا – فضا می باشد, پرداخته شـده اسـت . بـه منظـور بهبـود کیفیـت سـطوح ماشینکاری شده اثر پارامترها ی مختلف قابل تغییر در فرایند مانند اثر نـوع, غلظت و دما ی محلول اچنت ب ر روی سرعت خوردگی, صافی سطح و میـ زان
جذب هیدروژن مورد مطالعه قرار گرفته است . نوع اچنت ب ر اسـاس جـداول استاندارد انتخاب م ی شود . بسیاری از محیط ها ی اسید ی مورد اسـتفاده در اچنت ها پس از انجام واکنش با سطح, تولید هیدروژن م ی کننـد بطوریکـه هیدروژن به میزان زیاد ی در ساختار فلز ی جذب م ی شود . این امر منجر بـه خسارات هیدروژنی و کاهش کیفیت سطوح ماشینکار ی شده مـ ی شـود . بـا کنترل مرحله اچینگ م ی توان جذب هیدروژن را به میـزان زیـاد ی کـاهش داد . در نها یت شرایط بهینه جهت ماشین کاری شیمیایی این آلیاژ بـا سـرعت خوردگی مناسب, صافی سطح مطلوب و حداقل جذب هیدروژن بـا اسـتفاده از اچنت ترکیبی اسید هیدروفلئوریک و اسید نیتریک بـا نـسبت 2 بـه 1 در دمای 38 °C پیشنهاد شده است

لینک کمکی