فایل word مقاله تعيين پتانسيل سيلخيزي به منظور مديريت جامع بلايا : مطالعه موردي در حوضه آبخيز دق سرخ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تعيين پتانسيل سيلخيزي به منظور مديريت جامع بلايا : مطالعه موردي در حوضه آبخيز دق سرخ :

تعداد صفحات:12

چکیده:

از جمله موارد مهم در مدیریت جامع بلایای طبیعی, بررسی سیل و تاثیر آن در فعالیتهای اقتصادی و اجتمایی است. تعیین پتانسیل سیلخیزیزیر حوضه ها از جمله مطالعات پایه و اساسی است که می تواند گامی مهم در زمینه بستر سازی جهت کاهش خسارات سیل و برنامه ریزی در این راستا محسوب گردد.برای انجام این تحقیق حوضه دق سرخ اصفهان که دارای 5زیرحوضه آبخیز می باشد انتخاب شد. با استفاده از روشهای میانیابی, گسترهمقادیر بارش در سطحمحدوده مورد مطالعه تعیین گردید. با استفاده از روش SCS میزان تولید روانابدر محدوده مورد مطالعه و زیر حوضه های آبخیز تعیین گردید. با استفاده از روشهای میانیابی, گستره این مقادیر در سطحمحدوده مورد مطالعه تعیین گردید. با استفاده از روش راسمیلر(Rossmiler) ضریب جریان سیلایی در محدوده مورد مطالعه و زیر حوضه های آبخیز تعیین گردید و پتانسیل هر ناحیه نسبت به تولید رواناب و سیلاب تعیین گردید.نتایج نشانمی دهد میزان بارندگی از سمت شرق به غرب افزایش می یابد و مناطق شمالی محدوده مورد مطالعه از توانایی خوبی در تولید رواناب برخوردارند . همچنین پتانسیل تولید رواناب در زیرحوضه 48112بیشتر از سایر زیرحوضهمی باشد.لذا اولویت اقدامات مقابله با سیل در این زیرحوضه می باشد.نتایج بیانگر کارایی مناسب این روش در اولویت بندی حوضه ها از نظر سیلخیزی است که زمینه ای برای مدیریت بلیه سیل در مناطق مورد مطالعه می باشد.

لینک کمکی