فایل word مقاله تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن کمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف نيتروژن معدني بر غلظت و جذب کل نيتروژن در اسفناج و غلظت نيتروژن نيتراتي خاک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تاثير زمانهاي مختلف خوابانيدن کمپوست زبالة غني شده با سطوح مختلف نيتروژن معدني بر غلظت و جذب کل نيتروژن در اسفناج و غلظت نيتروژن نيتراتي خاک : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): الهه موسوی کیاسری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازنجعفلی کریمیان – استاد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز چکیده: ارزش غذایی کودهای آلی، تا حدود زیادی بستگی به عواملی مثل غلظت نیتروژن، زمان آماده شدن، میزان و روش بکار بردن آن برای محصول داردهمبستگی منفی و قابل توجهی بین میزان معدنی شدن نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن زائدات افزوده شده به نمونه های خاک وجود دارد . بررسیها نشان داده که مصرف توام کودهای آلی و معدنی در شرایط مز

فایل word مقاله وسايل زيرآبي نيمه مغروق بدون سرنشين

ارد بخشی از متن فایل word مقاله وسايل زيرآبي نيمه مغروق بدون سرنشين : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): الهه موسوی کیاسری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازنجعفلی کریمیان – استاد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز چکیده: ارزش غذایی کودهای آلی، تا حدود زیادی بستگی به عواملی مثل غلظت نیتروژن، زمان آماده شدن، میزان و روش بکار بردن آن برای محصول داردهمبستگی منفی و قابل توجهی بین میزان معدنی شدن نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن زائدات افزوده شده به نمونه های خاک وجود دارد . بررسیها نشان داده که مصرف توام کودهای آلی و معدنی در شرایط مز

فایل word مقاله اقتصاد دريا صنايع دريائي و رقابت جهاني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اقتصاد دريا صنايع دريائي و رقابت جهاني : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): الهه موسوی کیاسری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازنجعفلی کریمیان – استاد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز چکیده: ارزش غذایی کودهای آلی، تا حدود زیادی بستگی به عواملی مثل غلظت نیتروژن، زمان آماده شدن، میزان و روش بکار بردن آن برای محصول داردهمبستگی منفی و قابل توجهی بین میزان معدنی شدن نیتروژن و نسبت کربن به نیتروژن زائدات افزوده شده به نمونه های خاک وجود دارد . بررسیها نشان داده که مصرف توام کودهای آلی و معدنی در شرایط مز