فایل word مقاله بررسي هيدروژن بعنوان يک حامل انرژي در پايلوت انرژي مستقل از شبکه طالقان و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزارHOMER

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي هيدروژن بعنوان يک حامل انرژي در پايلوت انرژي مستقل از شبکه طالقان و شبيه سازي آن با استفاده از نرم افزارHOMER : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): ابوالفضل شیرودی – سازمان انرژیهای نو ایراننیلوفر جعفری – سازمان انرژیهای نو ایرانعلی زارعی – سازمان انرژیهای نو ایرانمهنام رحیم زاده – سازمان انرژیهای نو ایران چکیده: هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خـصوصیات یـک حامـل انـرژی مناسب و پاک در دراز مدت می تواند نقـش مهمـی را بعنـوان یـک سـوخت جایگزین در مقایسه با سایر سـوختهای متـداول داشـته باشـد . در سیـستم انرژی هیدروژن خورشیدی طالقان از kW 10 سلولهای فتوولتائیـک جهـت تأمین انرژی

فایل word مقاله بحران آب: آمادگي سيستم تامين و توزيع آب

از متن فایل word مقاله بحران آب: آمادگي سيستم تامين و توزيع آب : تعداد صفحات:7 چکیده: هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خـصوصیات یـک حامـل انـرژی مناسب و پاک در دراز مدت می تواند نقـش مهمـی را بعنـوان یـک سـوخت جایگزین در مقایسه با سایر سـوختهای متـداول داشـته باشـد . در سیـستم انرژی هیدروژن خورشیدی طالقان از kW 10 سلولهای فتوولتائیـک جهـت تأمین انرژی مورد نیاز جهـت تجزیـه آب در دسـتگاه الکترولیـز آب kW 5 استفاده شده است و استفاده از انـرژی حاصـل از سـلولهای فتوولتائیـک در چنین سیستمهایی تنها زمانی که سیستمهای انرژ ی هیـدروژن خورشـیدی بعنوان یکی از پـاک تـرین فناوریهـای تولیـد هیـ دروژن مـور

فایل word مقاله ارزيابي بهينه سازي مصرف کود در کشاورزي با تأکيد بر توانمندي ريز جلبک خاکزيNostoc sp. جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان

از متن فایل word مقاله ارزيابي بهينه سازي مصرف کود در کشاورزي با تأکيد بر توانمندي ريز جلبک خاکزيNostoc sp. جمع آوري شده از شاليزارهاي استان گلستان : تعداد صفحات:7 چکیده: هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خـصوصیات یـک حامـل انـرژی مناسب و پاک در دراز مدت می تواند نقـش مهمـی را بعنـوان یـک سـوخت جایگزین در مقایسه با سایر سـوختهای متـداول داشـته باشـد . در سیـستم انرژی هیدروژن خورشیدی طالقان از kW 10 سلولهای فتوولتائیـک جهـت تأمین انرژی مورد نیاز جهـت تجزیـه آب در دسـتگاه الکترولیـز آب kW 5 استفاده شده است و استفاده از انـرژی حاصـل از سـلولهای فتوولتائیـک در چنین سیستمهایی تنها زمانی که سیستمهای انرژ ی هیـدروژن خورشـیدی بعنوان یکی از پـاک تـرین فناوریهـای تولیـد هیـ دروژن مـور