فایل word مقاله نفوذ ردياب اکسيژن و انرژي ميانگين اتمهاي اکسيژن ابررساناي گرم YBa2CU3O6+x در مدل توسعه يافته ASYNNNI با شبيه سازي مونت کارلو

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نفوذ ردياب اکسيژن و انرژي ميانگين اتمهاي اکسيژن ابررساناي گرم YBa2CU3O6+x در مدل توسعه يافته ASYNNNI با شبيه سازي مونت کارلو : محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386 تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): علی اکبر غفاری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشواعلی جعفری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشواحسین کرمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوامجید فرهمندجو – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا چکیده: ما با استفاده از روش مونت کارلو و بکارگیری مدل توسعه یافتهASYNNNI ، به بررسی نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن در ابررسانای گرمYBa2Cu3O6+x پرداخته ایم . اتمهای اکسیژن در صفحه اص

فایل word مقاله انرژي بستگي ناخالصي در سيم کوانتومي v شکل

ارد بخشی از متن فایل word مقاله انرژي بستگي ناخالصي در سيم کوانتومي v شکل : محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386 تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): علی اکبر غفاری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشواعلی جعفری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشواحسین کرمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوامجید فرهمندجو – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا چکیده: ما با استفاده از روش مونت کارلو و بکارگیری مدل توسعه یافتهASYNNNI ، به بررسی نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن در ابررسانای گرمYBa2Cu3O6+x پرداخته ایم . اتمهای اکسیژن در صفحه اص

فایل word مقاله نقش رطوبت و نمکها در فرسايش مصالح ساختماني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش رطوبت و نمکها در فرسايش مصالح ساختماني : محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386 تعداد صفحات:5 نویسنده(ها): علی اکبر غفاری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشواعلی جعفری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشواحسین کرمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوامجید فرهمندجو – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا چکیده: ما با استفاده از روش مونت کارلو و بکارگیری مدل توسعه یافتهASYNNNI ، به بررسی نفوذ ردیاب اکسیژن و انرژی میانگین اتمهای اکسیژن در ابررسانای گرمYBa2Cu3O6+x پرداخته ایم . اتمهای اکسیژن در صفحه اص