فایل word مقاله تعيين دور و عمق آبياري گندم در يک خاک شور ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تعيين دور و عمق آبياري گندم در يک خاک شور ايستگاه تحقيقات کشاورزي اهواز : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): محی الدین گوشه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چکیده: در یک بررسی در مورد اراضی شور جنوب شهرستان اهواز، مشخص گردید که از مجموع اراضی زیر کشت گندم این مناطق بیش از %50 از آنها، شور ( بیش از آستانه تحمل گندم ) و فاقد زهکشی می باشند . بنابراین لزوم توجه خاص به مدیریت این اراضی ، مبرم است . تحقیقات نشان داد که، هر چه میزان شوری خاک بیشتر شود، به دلیل آنکه آب قابل دسترس گیاه در خاک کمتر میگردد، حد تخلیه مجاز رطوبت خاک به ظرفیت زراعی نزدیک تر شده و ب

فایل word مقاله ارائه الگوريتم محاسباتي نوين در تحليل پخش بار شبکه هاي توزيع

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ارائه الگوريتم محاسباتي نوين در تحليل پخش بار شبکه هاي توزيع : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): محی الدین گوشه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چکیده: در یک بررسی در مورد اراضی شور جنوب شهرستان اهواز، مشخص گردید که از مجموع اراضی زیر کشت گندم این مناطق بیش از %50 از آنها، شور ( بیش از آستانه تحمل گندم ) و فاقد زهکشی می باشند . بنابراین لزوم توجه خاص به مدیریت این اراضی ، مبرم است . تحقیقات نشان داد که، هر چه میزان شوری خاک بیشتر شود، به دلیل آنکه آب قابل دسترس گیاه در خاک کمتر میگردد، حد تخلیه مجاز رطوبت خاک به ظرفیت زراعی نزدیک تر شده و ب

فایل word مقاله بکارگيري سنجش از دور در اعمال استراتژي نمونه برداري قضاوتي جهت مطالعه ميکروارگانيزمها در اکوسيستمهاي مختلف خاک

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بکارگيري سنجش از دور در اعمال استراتژي نمونه برداري قضاوتي جهت مطالعه ميکروارگانيزمها در اکوسيستمهاي مختلف خاک : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): محی الدین گوشه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان چکیده: در یک بررسی در مورد اراضی شور جنوب شهرستان اهواز، مشخص گردید که از مجموع اراضی زیر کشت گندم این مناطق بیش از %50 از آنها، شور ( بیش از آستانه تحمل گندم ) و فاقد زهکشی می باشند . بنابراین لزوم توجه خاص به مدیریت این اراضی ، مبرم است . تحقیقات نشان داد که، هر چه میزان شوری خاک بیشتر شود، به دلیل آنکه آب قابل دسترس گیاه در خاک کمتر میگردد، حد تخلیه مجاز رطوبت خاک به ظرفیت زراعی نزدیک تر شده و ب