فایل word مقاله اثر تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه اي (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر تراکم بوته و آرايش کاشت بر عملکرد وشاخص برداشت ذرت دانه اي (Zea mays L.) در منطقه پاکدشت : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعتغلامعباس اکبری – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهراناسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهرانایرج اله دادی – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران چکیده: به منظور بررسی تاًثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 ، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد . آزمای

فایل word مقاله نقش نيروي انساني و آموزش در صنايع دريايي ايران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش نيروي انساني و آموزش در صنايع دريايي ايران : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعتغلامعباس اکبری – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهراناسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهرانایرج اله دادی – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران چکیده: به منظور بررسی تاًثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 ، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد . آزمای

فایل word مقاله اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاکورزي روي پايداري خاک در استان کرمانشاه

از متن فایل word مقاله اثرات مديريت بقاياي گياهي در سيستم هاي مختلف خاکورزي روي پايداري خاک در استان کرمانشاه : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعتغلامعباس اکبری – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهراناسکندر زند – موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی تهرانایرج اله دادی – استادیار گروه زراعت پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران چکیده: به منظور بررسی تاًثیر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 704 ، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد . آزمایش به صورت