فایل word مقاله محاسبه معکوس بارهاي اعمالي به ورقهاي کامپوزيتي با رفتار غيرخطي

از متن فایل word مقاله محاسبه معکوس بارهاي اعمالي به ورقهاي کامپوزيتي با رفتار غيرخطي : تعداد صفحات:7 چکیده: در این مقاله یک روش جدید جهت محاسبه معکوس بارهای اعمالی به یک صفحه کامپوزیت ی با رفتار غیر خط ی ارائه م ی گردد. در این روش کرنش افقی به عنوان کمیت نمونه برداری در نظر گرفته م یشو د. با استفاده از روش فرمولبندی اجزاء محدود و استفاده از یک روند تکر ار شونده , ماتریس حساسیت کرن ش های تعدادی از نقاط سازه نسبت به بارها ی اعمال ی محاسبه شده و با کمک آن و انجام عملیات هموارسازی مجهولات مساله تعیین می گردند. بارهای اعمال ی م ی توانند به صورت فشار گسترده یا نیروهای متمرکز باشند. با استفاده از چند مثال کارایی و دقت روش پیشنهاد ی نشا

فایل word مقاله ارائه معيار گسيختگي لرزه اي کيفي براي ساختمانهاي داراي مصالح بنائي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ارائه معيار گسيختگي لرزه اي کيفي براي ساختمانهاي داراي مصالح بنائي : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): محمدرحیم همتیان – استادیار – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکانیکمحمودرضا زارع – کارشناس ارشد – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکانیکسالار خواجه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکان چکیده: در این مقاله یک روش جدید جهت محاسبه معکوس بارهای اعمالی به یک صفحه کامپوزیت ی با رفتار غیر خط ی ارائه م ی گردد. در این روش کرنش افقی به عنوان کمیت نمونه برداری در نظر گرفته م یشو د. با استف

فایل word مقاله تاثير مصرف روي و پتاسيم بر درصد پروتئين و عملکرد دانه و کاه دوژنوتيپ گندم در شرايط شوري و قلياليت خاک و آب

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تاثير مصرف روي و پتاسيم بر درصد پروتئين و عملکرد دانه و کاه دوژنوتيپ گندم در شرايط شوري و قلياليت خاک و آب : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): محمدرحیم همتیان – استادیار – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکانیکمحمودرضا زارع – کارشناس ارشد – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکانیکسالار خواجه پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه شیراز, دانشکده مهندسی, بخش مهندسی مکان چکیده: در این مقاله یک روش جدید جهت محاسبه معکوس بارهای اعمالی به یک صفحه کامپوزیت ی با رفتار غیر خط ی ارائه م ی گردد. در این روش کرنش افقی به عنوان کمیت نمونه برداری در نظر گرفته م یشو د. با استف