فایل word مقاله تاثير نحوه توزيع جرم موثر مودهاي ارتعاشي و رفتار محلي صفحات جانبي يک ماهواره مکعبي در طراحي سازه تحت بارگذاري ديناميک حاصل از شرايط محيطي پرتاب

از متن فایل word مقاله تاثير نحوه توزيع جرم موثر مودهاي ارتعاشي و رفتار محلي صفحات جانبي يک ماهواره مکعبي در طراحي سازه تحت بارگذاري ديناميک حاصل از شرايط محيطي پرتاب : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): مجید صفرآبادی – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات مخابرات ایرانحمید امامی – کارشناس ارشد – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران چکیده: جرم موثر مودال، یک خصوصیت دینامیک سازه و وابسته به فرکانس طبیعی، شکل مودها، جرمهای عام و بردارهای ویژه است . جرم موثر مودال کمیتی است که میزان اهمیت یک مود ارتعاشی را هنگامی که سازه ماهواره تحت تاثیر شتابهای منتقله از طریق صفحه پایه قرار می گیرد، نشان می دهد . جرم موثر بالا نشان دهنده عکس العمل بالا به ازای فرکانس متناظر با

فایل word مقاله بررسي تجربي اثر بافل در الگوي جريان در حوضچه هاي رسوب گذار اوليه مستطيلي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي اثر بافل در الگوي جريان در حوضچه هاي رسوب گذار اوليه مستطيلي : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): مجید صفرآبادی – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات مخابرات ایرانحمید امامی – کارشناس ارشد – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران چکیده: جرم موثر مودال، یک خصوصیت دینامیک سازه و وابسته به فرکانس طبیعی، شکل مودها، جرمهای عام و بردارهای ویژه است . جرم موثر مودال کمیتی است که میزان اهمیت یک مود ارتعاشی را هنگامی که سازه ماهواره تحت تاثیر شتابهای منتقله از طریق صفحه پایه قرار می گیرد، نشان می دهد . جرم موثر بالا نشان دهنده عکس العمل بالا به ازای فرکانس مت

فایل word مقاله اثر انرژي Exchange-correlation بر تغيير و پايداري ساختار کريستالي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر انرژي Exchange-correlation بر تغيير و پايداري ساختار کريستالي : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): مجید صفرآبادی – کارشناس ارشد – مرکز تحقیقات مخابرات ایرانحمید امامی – کارشناس ارشد – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران چکیده: جرم موثر مودال، یک خصوصیت دینامیک سازه و وابسته به فرکانس طبیعی، شکل مودها، جرمهای عام و بردارهای ویژه است . جرم موثر مودال کمیتی است که میزان اهمیت یک مود ارتعاشی را هنگامی که سازه ماهواره تحت تاثیر شتابهای منتقله از طریق صفحه پایه قرار می گیرد، نشان می دهد . جرم موثر بالا نشان دهنده عکس العمل بالا به ازای فرکانس مت