فایل word مقاله طراحي و انتخاب کنترل کننده توان ميان فاز براي محدود کرن سطح اتصال کوتاه در شبکه ايران

ارد بخشی از متن فایل word مقاله طراحي و انتخاب کنترل کننده توان ميان فاز براي محدود کرن سطح اتصال کوتاه در شبکه ايران : محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مجید فرمد – دانشکده فنی دانشگاه تهرانشاهرخ فرهنگی – دانشکده فنی دانشگاه تهرانسعید افشارنیا – دانشکده فنی دانشگاه تهرانگئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: در این مقاله، توانایی "کنترل کننده توان میان فاز" برای حل مشکلات پیش روی شبکه برق ایران از نظر مهار کردن سطح اتصال کوتاه در برخی از پست های 230 کیلوولت بیان می شود. همچنین الگوریتمی جهت طراحی و انتخاب مناسب مقادیر عناصر تشکیل دهنده کنترل کننده میان فاز شامل زاویه فاز ترانسفو

فایل word مقاله اثر ميزان بذر و زمان کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزاي زمستانه

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر ميزان بذر و زمان کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد سه رقم کلزاي زمستانه : محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مجید فرمد – دانشکده فنی دانشگاه تهرانشاهرخ فرهنگی – دانشکده فنی دانشگاه تهرانسعید افشارنیا – دانشکده فنی دانشگاه تهرانگئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: در این مقاله، توانایی "کنترل کننده توان میان فاز" برای حل مشکلات پیش روی شبکه برق ایران از نظر مهار کردن سطح اتصال کوتاه در برخی از پست های 230 کیلوولت بیان می شود. همچنین الگوریتمی جهت طراحی و انتخاب مناسب مقادیر عناصر تشکیل دهنده کنترل کننده میان فاز شامل زاویه فاز ترانسفو

فایل word مقاله CART: يک ابزار تسهيل کننده تحقيقات در تکنيک هاي هوش مصنوعي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله CART: يک ابزار تسهيل کننده تحقيقات در تکنيک هاي هوش مصنوعي : محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): مجید فرمد – دانشکده فنی دانشگاه تهرانشاهرخ فرهنگی – دانشکده فنی دانشگاه تهرانسعید افشارنیا – دانشکده فنی دانشگاه تهرانگئورک قره پتیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: در این مقاله، توانایی "کنترل کننده توان میان فاز" برای حل مشکلات پیش روی شبکه برق ایران از نظر مهار کردن سطح اتصال کوتاه در برخی از پست های 230 کیلوولت بیان می شود. همچنین الگوریتمی جهت طراحی و انتخاب مناسب مقادیر عناصر تشکیل دهنده کنترل کننده میان فاز شامل زاویه فاز ترانسفو