فایل word مقاله معرفي سودوموناسهاي فلورسنت به عنوان باکتريهاي حلکننده فسفاتهاي معدني نامحلول

ارد بخشی از متن فایل word مقاله معرفي سودوموناسهاي فلورسنت به عنوان باکتريهاي حلکننده فسفاتهاي معدني نامحلول : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانهادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آبکاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب چکیده: باکتری های محرک رشد گیاه ) (PGPR به گروه نامتجانسی از باکتری های ریزوسفری مفید اطلاق می شود که قادرند با استفاده از یک یا چندمکانیسم خاص رشد گیاه را افزایش دهند [.2] در حالت مستقیم انواع PGPR با استفاده از م

فایل word مقاله تحليل کمانش وارتعاشات آزاد ورقهاي مستطيليFGM تحت شرايط مرزي مختلف

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحليل کمانش وارتعاشات آزاد ورقهاي مستطيليFGM تحت شرايط مرزي مختلف : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانهادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آبکاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب چکیده: باکتری های محرک رشد گیاه ) (PGPR به گروه نامتجانسی از باکتری های ریزوسفری مفید اطلاق می شود که قادرند با استفاده از یک یا چندمکانیسم خاص رشد گیاه را افزایش دهند [.2] در حالت مستقیم انواع PGPR با استفاده از م

فایل word مقاله طراحي و ساخت آنتن ميکرواستريپ با پهناي باند زياد در باند L

ارد بخشی از متن فایل word مقاله طراحي و ساخت آنتن ميکرواستريپ با پهناي باند زياد در باند L : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانهادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آبکاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب چکیده: باکتری های محرک رشد گیاه ) (PGPR به گروه نامتجانسی از باکتری های ریزوسفری مفید اطلاق می شود که قادرند با استفاده از یک یا چندمکانیسم خاص رشد گیاه را افزایش دهند [.2] در حالت مستقیم انواع PGPR با استفاده از م