فایل word مقاله مقايسه روشهاي کاربرد سولفات آهن در بهبود عملکرد کلزا در منطقه شاهرود

از متن فایل word مقاله مقايسه روشهاي کاربرد سولفات آهن در بهبود عملکرد کلزا در منطقه شاهرود : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): احمد اخیانی – عضو هیئت علمی مرکر تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)حمید شانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)مهدی مزحجی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)حنیف رضا گلزار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود) چکیده: کمبود آهن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای در اکثر خاکهای آهکی می باشد (4). در شرایط کمبود آهن مقدار کلروفیل برگها کاهش می یابد (1) بنابراین شدت فتوسنتز و سرعت تثبیت دی اکسید کربن در واحد سطح برگ کم شده (2) که این خود سبب کاهش ت

فایل word مقاله بررسي تجربي شکست در يک نمونه سنگ مرمرترک دار

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي شکست در يک نمونه سنگ مرمرترک دار : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): احمد اخیانی – عضو هیئت علمی مرکر تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)حمید شانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)مهدی مزحجی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)حنیف رضا گلزار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود) چکیده: کمبود آهن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای در اکثر خاکهای آهکی می باشد (4). در شرایط کمبود آهن مقدار کلروفیل برگها کاهش می یابد (1) بنابراین شدت فتوسنتز و سرعت تثبیت دی اکسید کربن در واحد سطح برگ کم شده (2) که این خود س

فایل word مقاله بررسي مدل هاي الاستيک- پلاستيک خاک براي تحليل دوبعدي حفر تونل هاي دوقلو و مقايسه با روش هاي تحليلي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مدل هاي الاستيک- پلاستيک خاک براي تحليل دوبعدي حفر تونل هاي دوقلو و مقايسه با روش هاي تحليلي : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): احمد اخیانی – عضو هیئت علمی مرکر تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)حمید شانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)مهدی مزحجی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)حنیف رضا گلزار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود) چکیده: کمبود آهن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای در اکثر خاکهای آهکی می باشد (4). در شرایط کمبود آهن مقدار کلروفیل برگها کاهش می یابد (1) بنابراین شدت فتوسنتز و سرعت تثبیت دی اکسید کربن در واحد سطح برگ کم شده (2) که این خود س