فایل word مقاله اثر سطوح کود نيتروژن در تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت (رقم 404 ) در اردبيل

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح کود نيتروژن در تاريخ هاي مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ذرت (رقم 404 ) در اردبيل : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی نعمتی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتمحمد صدقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاترئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتمیرناصر سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل چکیده: این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مناسبتر ین تاریخ کاشت و سطح کودی نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت رقم 404 در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

فایل word مقاله اثر سطوح مختلف روي وتنش رطوبت در حضور يا عدم حضور ميکوريزا بر عملکرد، اجزاعملکرد و شاخص برداشت در ذرت دانه اي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر سطوح مختلف روي وتنش رطوبت در حضور يا عدم حضور ميکوريزا بر عملکرد، اجزاعملکرد و شاخص برداشت در ذرت دانه اي : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی نعمتی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتمحمد صدقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاترئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتمیرناصر سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل چکیده: این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مناسبتر ین تاریخ کاشت و سطح کودی نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت رقم 404 در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه

فایل word مقاله روند تغييرات پارامترهاي فيزيکي ( دما، شوري و چگالي ) و چگونگي ارتباط آنها در آبهاي خليج چابهار با استفاده از اندازه گيريهاي انجام شده در زمستان 1385

ارد بخشی از متن فایل word مقاله روند تغييرات پارامترهاي فيزيکي ( دما، شوري و چگالي ) و چگونگي ارتباط آنها در آبهاي خليج چابهار با استفاده از اندازه گيريهاي انجام شده در زمستان 1385 : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی نعمتی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتمحمد صدقی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاترئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی- گروه زراعت و اصلاح نباتاتمیرناصر سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل چکیده: این آزمایش به منظور بررسی تاثیر مناسبتر ین تاریخ کاشت و سطح کودی نیتروژن بر عملکرد دانه ذرت رقم 404 در سال زراعی 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه