فایل word مقاله اثر رژيم هاي مختلف رطوبتي بر روي برخي از خصوصيات کيفي ارقام گندم

ارد بخشی از متن فایل word مقاله اثر رژيم هاي مختلف رطوبتي بر روي برخي از خصوصيات کيفي ارقام گندم : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی صنوبر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدسید علی طباطبائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدفرهاد دهقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدگودرز نجفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج چکیده: به منظور بررسی اثر رژیمهای رطوبتی خاک بر روی خصوصیات کیفی گندم نان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار در سا

فایل word مقاله بر روي پايه تيتانيومي با استفاده از روش سل – ژل

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بر روي پايه تيتانيومي با استفاده از روش سل – ژل : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی صنوبر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدسید علی طباطبائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدفرهاد دهقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدگودرز نجفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج چکیده: به منظور بررسی اثر رژیمهای رطوبتی خاک بر روی خصوصیات کیفی گندم نان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار در سا

فایل word مقاله امنيت و تجارت الکترونيکي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله امنيت و تجارت الکترونيکي : محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات تعداد صفحات: 1 نویسنده(ها): علی صنوبر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبدسید علی طباطبائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدفرهاد دهقانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزدگودرز نجفیان – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج چکیده: به منظور بررسی اثر رژیمهای رطوبتی خاک بر روی خصوصیات کیفی گندم نان، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک ها ی کامل تصادفی با چهار تکرار در سا