فایل word مقاله نقش صنايع دريايي در امور دفاعي کشور

ی از متن فایل word مقاله نقش صنايع دريايي در امور دفاعي کشور : تعداد صفحات:14 چکیده: قدرت دریایی هر کشور از عناصر مختلفی تشکیل می شود. این عناصر می توانند با ناوگان نظامی، ناوگان تجاری، ناوگان صیادی، ناوگان شناورهای مردمی ، مراکز آموزش دریایی و صنایع دریایی تشکیل شوند. یکی از قسمتهای مهم این قدرت دریایی، بخش صنایع دریایی است. در وضعیت فعلی که کشور ایران در مقابل تهدیدات مختلفی قرار دارد و برحی از مخالفان و دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران قصد ایجاد مزاحمت و جلوگیری از رشد و توسعه فناوری در خصوص تجهیزات و تسلیحات بخش دفاعی کشورمان را دارند بنابراین ضرورت و اهمیت وجود یک صنایع دریایی قدرتمند و موثر

فایل word مقاله بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي بهنگام رساني آني و هوشمند داده هاي مکاني در GIS هاي شهري با استفاده از داده هاي GPS

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و ارزيابي الگوريتم هاي بهنگام رساني آني و هوشمند داده هاي مکاني در GIS هاي شهري با استفاده از داده هاي GPS : محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): جواد کنگی نژاد – چکیده: قدرت دریایی هر کشور از عناصر مختلفی تشکیل می شود. این عناصر می توانند با ناوگان نظامی، ناوگان تجاری، ناوگان صیادی، ناوگان شناورهای مردمی ، مراکز آموزش دریایی و صنایع دریایی تشکیل شوند. یکی از قسمتهای مهم این قدرت دریایی، بخش صنایع دریایی است. در وضعیت فعلی که کشور ایران در مقابل تهدیدات مختلفی قرار دارد و برحی از مخالفان و دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران قصد ایجاد مزاحمت و جلوگیری از رشد و توسعه فناوری در خصوص تجهیزات و تسلیحا

فایل word مقاله نقش فناوري برچسب هوشمند در شهرداري الکترونيکي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله نقش فناوري برچسب هوشمند در شهرداري الکترونيکي : محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): جواد کنگی نژاد – چکیده: قدرت دریایی هر کشور از عناصر مختلفی تشکیل می شود. این عناصر می توانند با ناوگان نظامی، ناوگان تجاری، ناوگان صیادی، ناوگان شناورهای مردمی ، مراکز آموزش دریایی و صنایع دریایی تشکیل شوند. یکی از قسمتهای مهم این قدرت دریایی، بخش صنایع دریایی است. در وضعیت فعلی که کشور ایران در مقابل تهدیدات مختلفی قرار دارد و برحی از مخالفان و دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران قصد ایجاد مزاحمت و جلوگیری از رشد و توسعه فناوری در خصوص تجهیزات و تسلیحا