فایل word مقاله تحليل عددي سه بعدي اثر فاصله داري و شيب دسته درزه بر عملکرد تيغه TBM

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحليل عددي سه بعدي اثر فاصله داري و شيب دسته درزه بر عملکرد تيغه TBM : محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): مصطفی شریف زاده – استادیاردانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیرامیرعبداله ایران زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: عملکرد ماشین حفرتمام مقطع تونـل ) ) TBM بـه عملکـرد تیغـه هـای آن بـستگی دارد . بـسیاری ازعوامل زمین شناسی وشرایط توده سنگ بر عملکرد تیغه ها موث رند؛ درایـن مقالـه ازیـک روش مدلسازی عددی سه بعدی بر پایه روش اجزای مجزا بـرای بررسـی اثـرات شـیب و فاصـله داری دسته درزه ها بر فرآیند پوس

فایل word مقاله تخمين نرخ از کار افتادن موتورهاي توربوجت در پرواز با کاربست مدل گاما پوآسن

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تخمين نرخ از کار افتادن موتورهاي توربوجت در پرواز با کاربست مدل گاما پوآسن : محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): مصطفی شریف زاده – استادیاردانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیرامیرعبداله ایران زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: عملکرد ماشین حفرتمام مقطع تونـل ) ) TBM بـه عملکـرد تیغـه هـای آن بـستگی دارد . بـسیاری ازعوامل زمین شناسی وشرایط توده سنگ بر عملکرد تیغه ها موث رند؛ درایـن مقالـه ازیـک روش مدلسازی عددی سه بعدی بر پایه روش اجزای مجزا بـرای بررسـی اثـرات شـیب و فاصـله داری دسته درزه ها بر فرآیند پوس

فایل word مقاله بررسي مسائل کليدي در مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مسائل کليدي در مديريت سيستم هاي اطلاعاتي : محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): مصطفی شریف زاده – استادیاردانشکده مهندسی معدن،متالورژی ونفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیرامیرعبداله ایران زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر چکیده: عملکرد ماشین حفرتمام مقطع تونـل ) ) TBM بـه عملکـرد تیغـه هـای آن بـستگی دارد . بـسیاری ازعوامل زمین شناسی وشرایط توده سنگ بر عملکرد تیغه ها موث رند؛ درایـن مقالـه ازیـک روش مدلسازی عددی سه بعدی بر پایه روش اجزای مجزا بـرای بررسـی اثـرات شـیب و فاصـله داری دسته درزه ها بر فرآیند پوس