فایل word مقاله تحليل تئوري وآزمايشي تير آزاد(بدون تکيه گاه) در معرض بار ضربه اي پله اي_ متمرکز

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحليل تئوري وآزمايشي تير آزاد(بدون تکيه گاه) در معرض بار ضربه اي پله اي_ متمرکز : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): رضا محمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع )ابراهیم حریربافان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع ) چکیده: در این مقاله تیر آزاد ( بدون تکیه گاه ) در هر مقطع در طول دهانه تیر، را در معرض یک بار ضربه ای پله ای متمرکز قرار می دهیم. جنس تیـ ر پلاسـتی ک کامل – صلب ف رض می شود. حل بدست آمده برای ترکی ب هـای مخ تلفـی از مقدار و مکان بار و همچنی ن نسبت جذب انرژی مورد بحـث وبررسـی قـرار می گیرد . نتایج حاصل از حل تحل یلی نشان م

فایل word مقاله ارائه الگوريتمي براي آشکارسازي سيگنالهاي راداري در سيستمهاي ESM , ELINT

ارد بخشی از متن فایل word مقاله ارائه الگوريتمي براي آشکارسازي سيگنالهاي راداري در سيستمهاي ESM , ELINT : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): رضا محمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع )ابراهیم حریربافان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع ) چکیده: در این مقاله تیر آزاد ( بدون تکیه گاه ) در هر مقطع در طول دهانه تیر، را در معرض یک بار ضربه ای پله ای متمرکز قرار می دهیم. جنس تیـ ر پلاسـتی ک کامل – صلب ف رض می شود. حل بدست آمده برای ترکی ب هـای مخ تلفـی از مقدار و مکان بار و همچنی ن نسبت جذب انرژی مورد بحـث وبررسـی قـرار می گیرد . نتایج حاصل از حل تحل یلی نشان م

فایل word مقاله شناخت لندفرم هاي نواحي خشک و بياباني ايران، گامي موثر در جهت کاهش بلاياي طبيعي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله شناخت لندفرم هاي نواحي خشک و بياباني ايران، گامي موثر در جهت کاهش بلاياي طبيعي : محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): رضا محمدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع )ابراهیم حریربافان – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع ) چکیده: در این مقاله تیر آزاد ( بدون تکیه گاه ) در هر مقطع در طول دهانه تیر، را در معرض یک بار ضربه ای پله ای متمرکز قرار می دهیم. جنس تیـ ر پلاسـتی ک کامل – صلب ف رض می شود. حل بدست آمده برای ترکی ب هـای مخ تلفـی از مقدار و مکان بار و همچنی ن نسبت جذب انرژی مورد بحـث وبررسـی قـرار می گیرد . نتایج حاصل از حل تحل یلی نشان م