فایل word مقاله بررسي تاثير استفاده از بستر خاک اره، بر افزايش ميزان تجزيه زيستي آلودگيهاي هيدروکربني

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير استفاده از بستر خاک اره، بر افزايش ميزان تجزيه زيستي آلودگيهاي هيدروکربني : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): حسینعلی علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانسمیه ناجی راد – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانمحمدرضا حسنی نژاد فراهانی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت (ریاست واحد پژوهش آلودگی محیط)اکبر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران چکیده: یکی از پیامدهای تخلیه فاضلابها و زائدات صنعتی در خاک و منابع آب زیر زمینی، تجمع ترکیبات آلاینده و سمی در محیط زیست می باشد که یکی از شایع ترین ا

فایل word مقاله تعيين توابع انتقالي در خاک هاي رسي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تعيين توابع انتقالي در خاک هاي رسي : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): حسینعلی علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانسمیه ناجی راد – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانمحمدرضا حسنی نژاد فراهانی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت (ریاست واحد پژوهش آلودگی محیط)اکبر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران چکیده: یکی از پیامدهای تخلیه فاضلابها و زائدات صنعتی در خاک و منابع آب زیر زمینی، تجمع ترکیبات آلاینده و سمی در محیط زیست می باشد که یکی از شایع ترین ا

فایل word مقاله مقايسه اثر نمونه‌هاي جرمي در تخمين کميات ترمو‌شيميايي در مدل احتراقي فليملت آرام

ارد بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه اثر نمونه‌هاي جرمي در تخمين کميات ترمو‌شيميايي در مدل احتراقي فليملت آرام : محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران تعداد صفحات:2 نویسنده(ها): حسینعلی علیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانسمیه ناجی راد – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهرانمحمدرضا حسنی نژاد فراهانی – کارشناس ارشد پژوهشگاه صنعت نفت (ریاست واحد پژوهش آلودگی محیط)اکبر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران چکیده: یکی از پیامدهای تخلیه فاضلابها و زائدات صنعتی در خاک و منابع آب زیر زمینی، تجمع ترکیبات آلاینده و سمی در محیط زیست می باشد که یکی از شایع ترین ا