فایل word مقاله سنتز نانوسيمهاي نقره با استفاده از کاهش نيترات نقره روي پودرآهن

ارد بخشی از متن فایل word مقاله سنتز نانوسيمهاي نقره با استفاده از کاهش نيترات نقره روي پودرآهن : محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): یحانه معانی جو – دانشگاه تربیت مدرسمهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس چکیده: خواص نانوسیمها شدیدا بهشکل و اندازه بستگی دارد، درنتیجه کنترل مورفولوژی و اندازه مهمترین هدف در سنتز این نانوسیمها است.در این مقاله مطالعاتی روی سنتز نانوسیمهای نقره با روش کاهش مرسوم و واکنشنیترات نقره روی سطح آهن انجام شد و تاثیر پارامترهای غلظت نیترات نقره، دور همزن، غلظت تثبیت کننده، نوع تثبیت کننده،زمان و PH روی قطر و گستردگی اندازه نانوسیمها بررسی شد.برای طراحی آزمای

فایل word مقاله افزايش کارآيي زنجيره تامين ابزارهاي کيفي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله افزايش کارآيي زنجيره تامين ابزارهاي کيفي : محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو تعداد صفحات:7 نویسنده(ها): یحانه معانی جو – دانشگاه تربیت مدرسمهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس چکیده: خواص نانوسیمها شدیدا بهشکل و اندازه بستگی دارد، درنتیجه کنترل مورفولوژی و اندازه مهمترین هدف در سنتز این نانوسیمها است.در این مقاله مطالعاتی روی سنتز نانوسیمهای نقره با روش کاهش مرسوم و واکنشنیترات نقره روی سطح آهن انجام شد و تاثیر پارامترهای غلظت نیترات نقره، دور همزن، غلظت تثبیت کننده، نوع تثبیت کننده،زمان و PH روی قطر و گستردگی اندازه نانوسیمها بررسی شد.برای طراحی آزمای

فایل word مقاله مقايسه دو مدل فرکتالي و تجربي در پيش بيني هدايت هيدروليکي غير اشباع خاک

از متن فایل word مقاله مقايسه دو مدل فرکتالي و تجربي در پيش بيني هدايت هيدروليکي غير اشباع خاک : تعداد صفحات:7 چکیده: خواص نانوسیمها شدیدا بهشکل و اندازه بستگی دارد، درنتیجه کنترل مورفولوژی و اندازه مهمترین هدف در سنتز این نانوسیمها است.در این مقاله مطالعاتی روی سنتز نانوسیمهای نقره با روش کاهش مرسوم و واکنشنیترات نقره روی سطح آهن انجام شد و تاثیر پارامترهای غلظت نیترات نقره، دور همزن، غلظت تثبیت کننده، نوع تثبیت کننده،زمان و PH روی قطر و گستردگی اندازه نانوسیمها بررسی شد.برای طراحی آزمایشها از روشتاگوچی استفاده شد و شرایط بهینه آزمایش با استفاده از فاکتور S/N تعیین گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که با استفاده از پایدار سازی PVP تن