فایل word مقاله سنتز يک پليمر غيريوني جديد و مقايسه اثر يايدارکنندگي امولسيوني روغن در آب آن با مدل پاليغ – گريبلينگ

ارد بخشی از متن فایل word مقاله سنتز يک پليمر غيريوني جديد و مقايسه اثر يايدارکنندگي امولسيوني روغن در آب آن با مدل پاليغ – گريبلينگ : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): ستار محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسیعبدالرحیم بزاز – استادیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسیحسین فخرائیان – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسی پورجوادی – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده علوم چکیده: رفتار ویسکوالاستیک سیستم روعن در آب (W /O) با یک مدل امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفت. پایداری این سیستم با پلیمر جدید سنتز شده توسط محقق با توجه به تصاویر میکروسکپ

فایل word مقاله بررسي تجربي و تحليل عددي بارگذاري سيکلي پايبند فنري Vossloh SKL14

ارد بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي و تحليل عددي بارگذاري سيکلي پايبند فنري Vossloh SKL14 : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): ستار محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسیعبدالرحیم بزاز – استادیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسیحسین فخرائیان – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسی پورجوادی – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده علوم چکیده: رفتار ویسکوالاستیک سیستم روعن در آب (W /O) با یک مدل امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفت. پایداری این سیستم با پلیمر جدید سنتز شده توسط محقق با توجه به تصاویر میکروسکپ

فایل word مقاله تحليل سيستم تبريد واحد آمونياک با روش ترکيبي پينچ و اکسرژي

ارد بخشی از متن فایل word مقاله تحليل سيستم تبريد واحد آمونياک با روش ترکيبي پينچ و اکسرژي : محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): ستار محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسیعبدالرحیم بزاز – استادیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسیحسین فخرائیان – دانشیار دانشگاه امام حسین (ع ) – دانشکده علوم و مهندسی پورجوادی – استاد دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده علوم چکیده: رفتار ویسکوالاستیک سیستم روعن در آب (W /O) با یک مدل امولسیونی مورد مطالعه قرار گرفت. پایداری این سیستم با پلیمر جدید سنتز شده توسط محقق با توجه به تصاویر میکروسکپ